Hubungan antara Amalan Kemahiran 4C dan Pencapaian Sejarah

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: kemahiran 4C, pencapaian sejarah, korelasi

Abstract

Kajian berbentuk korelasi ini bertujuan untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara amalan kemahiran 4C iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran pemikiran kritis, kemahiran kreativiti dan kemahiran kolaborasi dengan pencapaian sejarah. Seramai 60 orang murid Tingkatan Empat yang dipilih berdasarkan teknik persampelan rawak mudah terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik dan ujian pencapaian. Data kajian ini dianalisis secara statistik inferensi iaitu ujian Korelasi Pearson dan ujian Regresi Pelbagai melalui perisian IBM SPSS. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan linear positif yang sederhana tinggi secara signifikan antara min amalan kemahiran 4C dan pencapaian sejarah. Selain itu, dapatan kajian ini juga telah menunjukkan bahawa terdapat hubungan linear positif yang sederhana tinggi secara signifikan antara min amalan kemahiran komunikasi, kemahiran pemikiran kritis, kemahiran kreativiti dan kemahiran kolaborasi dan pencapaian sejarah. Tambahan pula, amalan kemahiran komunikasi, kemahiran pemikiran kritis, kemahiran kreativiti dan kemahiran kolaborasi dilaporkan merupakan pemboleh ubah peramal dan telah menyumbang sebanyak 22 peratus varians terhadap pencapaian sejarah dalam kajian ini. Implikasi kajian ini telah memaparkan sumber maklumat kepada para guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan menerapkan amalan kemahiran 4C secara berkesan kerana didapati mempengaruhi peningkatan pencapaian sejarah.

Statistics
Abstract views: 298 , PDF downloads: 242

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arnie Yuzie Mohd Arshad & Ruhizan Mohd Yasin. (2015). Kemahiran berfikir aras tinggi murid dalam konteks penyelesaian masalah bagi mata pelajaran sains. Evaluation Studies in Social Science, 4, 81-96.

Choswatun, C., Riyadi & Budi, U. (2019). Analysis of written mathematical communication skills of elementary school students. Advance in Social Science, Education and Humanities Research, 397, 648-655.

Creswell, J.W. (2014). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (4th ed.). United States of America: Pearson New International Edition.

Davies, J.A. (1971). Elementary Survey Analysis. New Jersey: Prentice Hall.

Kaviza, M. (2019). Hubungan penerapan elemen kemahiran pemikiran sejarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran terhadap pencapaian mata pelajaran sejarah dalam kalangan murid. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 7(1), 30-38.

Kaviza, M. (2020). Amalan Kemahiran Pembelajaran Terarah Kendiri dalam Mata pelajaran Sejarah: Perspektif murid Tingkatan dua. Malaysian Journal of Social Sciences & Humanities, 5(1), 109-115.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Meilanny, B.S, Nunung, N & Nurliana, C.A. (2019). Soft skills as the strength of milieunial generations in the age of automation and artificial intellingence. Kertas kerja yang dibentangkan di 16th ICLEHI 2019, Singapura.

Mistirine Radin M. Al-Muz-zamil Yasin (2018). Pelaksanaan Pendidikan Abad ke-21 di Malaysia: Satu Tinjauan awal. Sains Humanika, 10(3-2), 1-6.

Mohamad Maliki Ali, maimun Aqsha Lubis & Mohd Aderi Che Noh. (2018). Keberkesanan pengajaran kurikulum akidah dalam pendidikan Islam berasaskan kemahiran berfikir analitikal di sekolah menengah. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization, 2(1), 15-34.

Muhammad Sabri Shahrir, Nurulhuda Osman & Ilyani Syiham Muhammad (2020). Aplikasi ‘Konsep 4C’ pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru sarjana mod pengajian pendidikan bahasa Arab cuti sekolah UIAM. e-Jurnal Bahasa dan Linguistik, 2(1), 12-22.

Muhammad, A. R.P., Edy, C & Yustinus, U.A. (2019). Implementation of problem based learning model to measure communication skills and critical thinking skills of Junior High School Students. Journal of Innovative Science Education, 8(3), 324-331.

Nitko, A.J. & Brookhart, S.M. (2011). Educational Assessment of students (6th ed.). New York: Pearson Ltd.

Nunnally, J.C., & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw Hill.

Nuratiqah Aziemah Razali & Muhammad Nor Syafiq Mohd Sanusi (2020). Analysisi of mastery of Science process skills and 21st century skills among secondary school students. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 10(1), 16-20.

Nurul Nashrah Salehudin, Noor Hasimah Hassan, Nur Aida Abd Hamid (2015). Matematik dan Kemahiran abad ke-21: Perspektif pelajar. Jurnal Pendidikan Matematik, 3(1), 24-36.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2018). Dokumen Standard kurikulum dan pentaksiran Sejarah tingkatan empat dan lima. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Tuan Rahayu Tuan Lasan, Mohd Aderi Che Noh & Mohd Isa Hamzah. (2017). Pengetahuan, Sikap dan kesediaan murid terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam mata pelajaran Tasawwur Islam. Tamu Tinta Artikulasi Membina Ummah, 3(1), 15-28.

Vacide, E. (2019). Integrating 4C skills of 21st century into 4 language skills in EFL classes. International Journal of Education and Research, 7(11), 113-124.

YM Raja Abdullah Raja Ismail & Daud Ismail (2018). Aplikasi ‘Konsep 4C’ pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih pengajian agama Institut Pendidikan guru kampus Dato’ Razali Ismail. Asian People Journal, 1(1), 45-65.
Published
2020-12-10
How to Cite
Kaviza, M. (2020) “Hubungan antara Amalan Kemahiran 4C dan Pencapaian Sejarah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(12), pp. 405 - 412. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i12.652.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>