Kecenderungan Gaya Pembelajaran Murid Dalam Mata Pelajaran Sejarah: Satu Kajian Awal

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: gaya pembelajaran, mata pelajaran sejarah, demografi murid

Abstract

Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenalpasti jenis kecenderungan gaya pembelajaran dalam kalangan murid yang mengambil mata pelajaran sejarah, di samping untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan min kecenderungan gaya pembelajaran berdasarkan ciri demografi iaitu jantina, tahap pencapaian, aliran pelajaran dan lokasi sekolah. Kajian ini melibatkan seramai 521 orang murid Tingkatan Empat dari sebuah negeri di utara Semenanjung Malaysia melalui teknik persampelan rawak mudah. Instrumen kajian ini merupakan Perceptual Learning Style preferences Questionnaire yang diadaptasi, disahkan pakar penilai dalam bidang sejarah serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel tak bersandar melalui perisian IBM SPSS. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa gaya pembelajaran fisiologikal iaitu gaya auditori, manakala gaya pembelajaran sosiologikal iaitu gaya berkumpulan merupakan gaya pembelajaran yang dominan yang diamalkan dalam kalangan murid yang mengambil mata pelajaran sejarah. Tambahan pula, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa min kecenderungan gaya pembelajaran adalah berbeza secara signifikan berdasarkan ciri demografi iaitu tahap pencapaian, aliran pelajaran dan lokasi sekolah. Namun begitu, jantina didapati tidak mempengaruhi min kecenderungan gaya pembelajaran dalam kajian ini. Implikasi kajian ini telah menyediakan sumber maklumat kepada guru-guru sejarah dan pihak PPK dan JPN untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan mengambil kira aspek gaya pembelajaran yang dominan diamalkan dalam kalangan murid agar proses pengajaran dan pembelajaran sejarah yang bermakna dapat diwujudkan.

Statistics
Abstract views: 628 , PDF downloads: 478

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adi F. Mahmud, Salwa Muin, & Nursina Hamia. (2019). Female Perspective on learning style: English Department Student Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Advances in Social Sciences, Education and Humanities Research, 306, 181-184.

Creswell, J. W. (2014). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th Ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Curry, L. (1983). An Organization of Learning Style Theory and Construct. Kertas kerja yang dibentangkan di Annual Meeting of the American Educational Research Association 67th Montreal, Quebec, April 11-15 1983. Retrieved from: https;//files.eric.ed.gov./fulltext/ED235185.pdf

Dunn, R., & Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning styles. Reston: Reston.

Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan Budaya Penyelidikan di Kalangan Guru di Sekolah: Satu Penilaian. Tesis Ijazah Kedoktoran, Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Krejcie, V.R., & Morgan, W.D. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychologist Measurement. Duluth: University of Minnesota.

Lezah @ Lejah Kiamin & Risy Talin. (2018). Kaedah Pengajaran Sejarah yang diminati pelajar dan justifikasinya. Malaysian Journal of Social Sciences & Humanities, 3(2), 137-145.

Marina, M & Suwattana, E. (2018). A correlational-comparative study of students perceptual learning style preferences in learning English as a foreign Language and their academic achievement in cetone academic program for English at Myanmar Institute of Theology. Scholar: Human Sciences, 10(2), 74-84.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2000). Kepelbagaian gaya pembelajaran bahasa Arab komunikasi mengikut jantina dan lokasi sekolah. Kepelbagaian Pelajar: Cabaran dan Strategi Pengajaran. Prosiding Seminar Pendidikan Kebangsaan. Bangi: Penerbit UKM.

Norazah Mohd Nordin & Shaari Osman. (2005). Gaya pembelajaran komputer guru pelatih kursus penguruan lepas ijazah Maktab Perguruan. Jurnal pendidikan, 30, 151-159

Noriati A Rashid, Boon, P.Y., & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan Alam Belajar. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd Ed). New York: McGraw Hill.

Parviz Ajidaeh, Mohammad Zahrabi & Kazem Pauralvar. (2017). Investigating the relationship between learning style and ESP reading strategies in academic setting. International Journal of applied Linguistics, 7(3), 156-164.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Belajar Cara Belajar. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rasimah, A., Rohaizad, R., Yeop, U., & Anuar, M. (2008). Students learning styles and academic performance. 22nd Annual SAS Malaysia Forum. Kuala Lumpur Convention Center.

Reid, J. (1984). Perceptual Learning Style Preferences of ESL Students. TESOL Quarterly, 21, 87-111.

Rosmidah Hashim. (2008). Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri dalam Kalangan Pelajar yang mengambil mata pelajaran ICT di sekolah menengah. Tesis kedoktoran Universiti Kebangsaan Malaysia yang tidak diterbitkan.

Rosniah Mustaffa. (2007). Mengadaptasikan gaya pembelajaran pelajar ESL: Satu kajian kes pelajar Tahun Satu di UKM. Gema Online: Journal of Language Studies, 7(1), 1-32.

Rozalina Khalid, Ahmad Azman Mohktar, Mohd Sofian Omar, Fauzee Abd Latif Kasim,, Yahya Don, Nurul Fatni Abdussyukur, Fatin Azreen Ponajan, Ahmad Mahyuddin, Siti Nor Baya Ghazali, Muhd Hafiz Rosli & Soh, K.G. (2013). The learning style and academic achievement among art and science stream students. International Journal of academic research in progressive education and development, 2(2), 68-85.

Salovey, P., & Mayer, J.D. (2002). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition & Personality, 9, 185-211.

Siti Wahida Awang & Fitri Shahwaliah Su’ut. (2016). Gaya Pembelajaran Pelajar di Sekolah Menengah Kluster Kecemerlangan. Jurnal Penyelidikan Kent, 1, 15-28.

Yeoh, L.C. (2017). Investigating of Perceptual Learning Style of CFL Learners: The core of mandarin Classes of university Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM). Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2017 (INSAN 2017). Ayer Keroh, Melaka, Malaysia, 1-2 November 2017.
Published
2019-05-07
How to Cite
Kaviza, M. (2019) “Kecenderungan Gaya Pembelajaran Murid Dalam Mata Pelajaran Sejarah: Satu Kajian Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(1), pp. 82 - 90. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v4i1.192.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>