Penggunaan Sumber Sejarah Sebagai Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah: Adakah Murid Sudah Bersedia untuk Meneroka?

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: sumber sejarah, bahan pengajaran dan pembelajaran, tahap kesediaan, lokasi sekolah

Abstract

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau tahap kesediaan murid-murid sejarah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap penggunaan sumber sebagai sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran sejarah.Reka bentuk kajian ini merupakan reka bentuk kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan yang melibatkan seramai 521 orang murid Tingkatan Empat di sekolah menengah harian dengan teknik persampelan rawak mudah.Soal selidik yang diadaptasi digunakan dalam kajian ini dan telah disahkan oleh pakar bidang pendidikan sejarah serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik.Data kajian dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian MANOVA dan Korelasi Pearson dengan menggunakan perisian “IBM SPSS Statistics” versi 24.Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid-murid sejarah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap penggunaan sumber sejarah berada pada tahap sederhana.Faktor lokasi sekolah mempengaruhi tahap kesediaan murid, di samping terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kesediaan dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap dengan lokasi sekolah dalam kalangan murid. Implikasi kajian ini membolehkan guru sejarah dapat mengetahui tahap kesediaan murid terlebih dahulu sebelum kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan penggunaan sumber sejarah dilaksanakan secara efisien di dalam kelas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cameron, C., Meter, P.V., & Long, V.A. (2016). The Effects of Instruction on students’ Generation of Self-Questions When Reading Multiple Documents. The Journal of Experimental Education, 1-18.

Cowgill II, D.A., & Waring, S.M. (2017). Historical Thinking: An Evaluation of Student and Teacher Ability to Analyze Sources. Journal of Social Studies Education Research. 8(1), 115-145.

Davies, J. A. (1971). Elementary Survey Analysis. New Jersey: Prentice Hall.

Dutt-Doner, K.M. (2015). Increasing Pre-service Teachers’ Capacity to Utilize and Implement Primary Source Instruction in the Elementary Classroom. National Teacher Education Journal, 8(1), 13-24.

Getman-Eraso, J., & Culkin, K. (2017). Close Reading: Engaging and Empowering History Students through Document Analysis on e-Portfolio. International Journal of e-Portfolio, 7(1), 29-42.

Hazri Jamil. (2003). Teknik mengajar Sejarah. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Hover, S.V., Hicks, D., & Dack, H. (2016). From Source to Evidence? Teachers’ Use of Historical Sources in Their Classrooms. The Social studies, 107(6), 209-217.

Johansson, P. (2017). Learning study as a clinical research practice to generate knowledge about the learning of historical primary source analysis. Educational Action Research, 25(1), 167-181.

Langan, E. (2015). Using Multiple-Perspective Primary Sources to Enhance Pre-service Teachers’ Understandings. Teacher Education and Practice, 28(4), 617-626.

Lee, J.K., Doolittle, P.E., & Hicks, D. (2006). Social Studies and History Teacher’s Uss of Non-digital and digital Historical Resources. Social Studies Research and Practice, 1(3), 291-311.

Lembaga Peperiksaan Malaysia, (2017). Laporan Analisis Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Library of Congress. (2006). Using Primary Sources. Retrieved from http://www.loc.gov/tecahers/using primary sources/

Newmann, M. (2001). Primary Sources in Perspective. Journal Educations and Students with Library of Congress Resources.

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2004). Kemahiran mendengar Bahasa Arab: Satu Kajian di Sekolah Menengah Kerajaan Negeri. Tesisi Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Nokes, J.D., Dole, J.A., & Hacker, D.J. (2007). Teaching High School Students to Use Heuristics While Reading Historical Texts. Journal of Educational Psychology, 4(9), 1-13.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd Ed). New York: McGraw Hill.

Patterson, N.C., Lucas, A.G., & Kithinji, M. (2012). Higher Order Thinking in Social Studies: An analysis of Primary Source Document Use. Social studies Research and Practice, 7(2), 68-85.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2015) Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia

Reisman, A., & Fogo, B. (2016). Contributions of Educative document based curricular materials to quality of historical instruction. Teaching and Teacher Education, 59, 191-202.

Stahl, S.A., Hynd, C.R., Brittion, B.K., & McNish, M.M. (1996). What happens when students read multiple source documents in history? Reading Research Quarterly, 11(4), 430-455.

Suntharalingam. (1985). Pengenalan Kepada Sejarah. Kuala Lumpur: Marican & Sons (M). Sdn Bhd
Published
2018-11-24
How to Cite
Kaviza, M. (2018) “Penggunaan Sumber Sejarah Sebagai Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah: Adakah Murid Sudah Bersedia untuk Meneroka?”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(5), pp. 41 - 47. doi: 10.47405/mjssh.v3i5.147.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>