Pengaruh Pembangunan Penerapan Nilai dalam Pendidikan Abad Ke 21 Terhadap Pembentukan Sahsiah Murid Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar di Sabah

  • Dg Norizah Ag Kiflee@Dzulkifli Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Roslee Talip Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Tan Choon Keong Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Soon Singh Bikar Singh Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Lee Bih Ni Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Rosy Talin Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Mad Noor Madjapuni Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: penerapan nilai, pembentukan sahsiah murid, Sekolah Kurang Murid (SKM)

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi mengkaji pengaruh pembangunan penerapan nilai dalam pendidikan abad ke-21 terhadap pembentukan sahsiah murid Sekolah Kurang Murid (SKM) luar bandar di Sabah. Selain itu, kajian ini mengkaji perbezaan skor min pembangunan penerapan nilai dalam pendidikan abad ke-21 dan pembentukan sahsiah murid Sekolah Kurang Murid (SKM) luar bandar di Sabah. Kajian ini menggunakan reka bentuk bukan eksperimen dan kaedah kuantitatif. Seramai 209 orang guru SKM telah dipilih untuk dijadikan sampel dalam kajian ini. Sampel ini ditentukan dengan menggunakan kaedah pensamplean rawak mudah. Instrumen soal selidik pula telah digunakan untuk memperoleh maklumat daripada sampel kajian. Data mentah yang diperoleh daripada sampel kajian dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) dengan menggunakan analisis statistik inferensi yang melibatkan analisis Regresi Linear. Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh signifikan yang positif dan kuat antara pembangunan penerapan nilai dalam pendidikan abad ke-21 terhadap pembentukan sahsiah murid Sekolah Kurang Murid (SKM) luar bandar di Sabah (Beta=0.88, t=27.65).  Hasil kajian ini diharap dapat memberikan input bermanfaat kepada pelbagai pihak khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha meningkatkan kemampuan sekolah untuk melahirkan murid yang bersahsiah dan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan negara.

Statistics
Abstract views: 554 , PDF downloads: 405

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Tamuri, Khalthum Ibrahim, Nasruddin Yunos & Azhar Ahmad. (2007). Orientasi amalan agama dalam kalangan remaja Melayu: Satu kajian di negeri Johor. Laporan Penyelidikan ATMA. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abd. Rahim Abd. Rashid. (2001). Nilai-Nilai Murni Dalam Pendidikan: Menghadapi Perubahan Dan Cabaran Alaf Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Rahim Hamdan dan Azharul Nizam Zahari. (2010). Konsep Pendidikan Bersepadu Serta Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pengajaran Matematik Menengah Rendah. Sains Humanika, 1-7.

Abdul Rahim Hamdan, Azharul Nizam Zahari, Mohd Khairi Othman, Mohd Zailani Yusoff, Alis Puteh & Nurfasihah. (2016). Perspektif Ibu Bapa Terhadap Permasalahan Dan Cabaran Dalam Pembentukan Nilai Murni Pelajar. Sains Humanika, 8(4-2), 9-16.

Ahmad Munawar, I., S. Zakaria & S. Siti Aishah. (2012). “Islam dan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu”. Jurnal Hadhari, 143-154.

Amaludin Ab. Rahman & Khadijah Alavi. (2007). Tren Gejala Sosial Di Kalangan Remaja: Kajian Kes Di Pusat Pemulihan Akhlak Malaysia. Malaysia Journal of Social Policy and Society, 4, 87-104.

Asmawati Suhid, Abd Muhsin Ahmad, Syaza Mohd Sabri. (2015). Pendidikan Untuk Semua: Amalannya Dalam Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia. International Journal of Education and Training (InJET), 1(2), 1-7.

Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Informational Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 43-50.

Connelly, L. M. (2008). Pilot studies. Medsurg Nursing, 17(6), 411-412.

Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publication.

Ewington, J, Mulford, B, Kendall, D, Edmunds, B, Kendall, L & Silins, H. (2008). Successful School Principalship In Small Schools. Journal of Educational Administration, 46(5).

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Hashim Bedu, Khairulhelmi Katip, Mohd Fahmi Mohd Sahid & Syed Mohamed Syafeq Syed Mansor. (2008). Keruntuhan Akhlak Dan Gejala Sosial Dalam Keluarga:Isu Dan Cabaran. Johor Bahru: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Higgins, E. T. (2007). Handbook of social psychol- ogy (2nd ed). New York: Guilford

Jaclyn Ding & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2017). Tahap Kecekapan Pengurusan Disiplin Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Daerah Baram. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau Ke VIII. Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khasnor Kamdi & Sanitah Mohd Yusof. (2014). Penerapan Nilai Melalui Kurikulum Tersembunyi Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah di Daerah Johor Bahru. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik, 11-13 August, 2014, Skudai, Johor.

Krejcie, Robert V. & Morgan Daryle W. (1970). Determining Sample Sizes for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 607-610.

Maznah Ali & Zakiah Zakaria. (2010). Persediaan Ibu Bapa dalam Pendidikan Rohani Terhadap Anak-Anak: Kajian di Taman Batu Permai, Kuala Lumpur. Skudai: Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Mohamad Khairi Hj. Othman & Asmawati Suhid. 2010. Peranan sekolah dan guru dalam pembangunan nilai pelajar menerusi penerapan nilai murni: Satu sorotan. South East Asia Journal of General Studies, 11, 117-130.

Mohd Arif Hj Ismail, Mohd Jasmy Abd. Rahman, & Rosnaini Hj. Mahmud. (2005). Nilai-Nilai Murni Dan Pendidikan Bersepadu: Ke Arah Kemanusiaan Sejagat. Prosiding Wacana

Mohd Qhairil Anwar Azhar, and Zamri Mahamod. (2018). Tahap Perbezaan Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Menggunakan Enam Topi Pemikiran Berdasarkan Jantina Dan Pengkhususan Dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(2).

Najuah. (2017). Strategi Pembelajaran Berbasis Pendidikan Nilai Dalam Pembelajaran Ips Di Sekolah. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

Nitce Isa Medina Machmudi Isa, Azlin Norhaini Mansor & Jamalul Lail Abdul Wahab. (2017). Cabaran Kepimpinan Instruksional Guru Besar Di Sekolah Kurang Murid. Prosiding semiunar pendidikan serantau ke VIII. Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia & Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.

Nor Aishah Abdul Aziz & Mohd. Zolkifli Abd. Hamid. (2014). “Inculcation of Values to Overcome Disciplinary Problems in Skill-based Educational Institutions”. International Education Postgraduate Seminar (IEPS 2014). KSL Hotel, Johor Bahru.

Nor Suhara Haji Fadzil & Jamil Ahmad. (2010). Kepentingan Kokurikulum Dalam Pendidikan Di Sekolah Menengah. Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education.

Norazri Mohd Zaidin. (2015). Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Ke Arah Pembentukan Sahsiah Pelajar Di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Tesisi Sarjana. Fakulti Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia.

Purwokerto, S. (2007). Pendidikan Nilai: Telaah Tentang Model Pembelajaran. Jurnal Pemikir Alternatif Pendidikan, 12(1), 3-16.

Rohayati Derani. (2004). Persepsi Ibu Bapa Terhadap Faktor-Faktor Keruntuhan Akhlak Remaja Islam Masa Kini: Satu Tinjauan Di Taman Aman Anak Bukit, Alor Setar Kedah. Tesis. Universiti Teknologi Malaysia.

Shoba S, Dan k, N. (2015). Value Education Towards Empowerment of Youth-A Holistic Approach. Procedia-Socilal And Behavioural Sciences, 172, 192-199.

Sjarkawi. (2008). Membentuk Kepribadian Anak Peran Moral Intelektual, Emosional dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri. Jakarta: Bumi Aksara.

Tajulashikin Jumahat, Fazura Mohd Noor, & Mohd Burhan Ibrahim. (2013). Faktor-Faktor Penentu Stres Dalam Kalangan Guru: Sekolah Rendah Mubaligh Di Kuala Lumpur. Juku: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pacific, 1(2), 1-11.

Talts, L. & Kukk, A. 2013. Learning and Teaching in The Context of The Value-Based Approach at The Younger School Level. Problems of Education in the 21st Century, 142−152.

Thompson. W. G. (2002). The Effects of Character Education on Student Behavior. Dissertation. East Tennessee State University Digital Commons @ East Tennessee State University.

Tripathi, A dan Tripathi, B. C. (2015). Value Based Education and Human Development. International Journal of Scientific and Innovative Research, 3(1), 152-154.
Published
2021-01-06
How to Cite
Ag Kiflee@Dzulkifli, D. N., Talip, R., Choon Keong, T., Bikar Singh, S. S., Bih Ni, L., Talin, R. and Madjapuni, M. N. (2021) “Pengaruh Pembangunan Penerapan Nilai dalam Pendidikan Abad Ke 21 Terhadap Pembentukan Sahsiah Murid Sekolah Kurang Murid (SKM) Luar Bandar di Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(1), pp. 119 - 127. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.641.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)