Personaliti, Iklim Sekolah, Kurikulum dan Sikap Akademik Pelajar di Institusi Tahfiz Negeri Sabah

  • Muhamad Suhaimi Taat Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Roslee Talip Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Musirin Mosin Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: tahfiz, iklim, kurikulum, sikap, akademik

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji personaliti pelajar tahfiz, iklim sekolah, kurikulum dan sikap akademik murid tahfiz di Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini melibatkan seramai 81 orang murid tahap dua (tahun 4 – 6) daripada 3 buah sekolah rendah tahfiz swasta di sekitar Kota Kinabalu. Kajian kuantitatif ini menggunakan kaedah tinjauan keratan rentas dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden kajian. Analisis deskriptif menunjukkan variabel personaliti dan sikap pelajar menunjukkan tahap yang tinggi dengan skor min melebihi 3.80, manakala bagi variabel iklim sekolah, dapatannya adalah pada tahap sederhana (Min=3.56, SP=0.530). Bagi variabel kurikulum pula, kebanyakan pelajar mempelajari mata pelajaran-mata pelajaran utama yang sama dipelajari di sekolah-sekolah rendah bantuan penuh kerajaan di samping mata pelajaran al-Quran. Namun begitu, tiada seorang pun yang mempelajari mata pelajaran Pendidikan Komputer. Diharapkan kajian ini akan dapat memberikan maklumat berguna untuk penambahbaikan institusi tahfiz.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Hafiz Abdullah, Hussin Salamon, Azmi Shah Suratman, Sulaiman Shakib Mohd Noor, Kamarul Azmi Jasmi & Abdul Basit Samat. (2005). Sistem Pembelajaran dan Kaedah Hafazan al-Quran yang Efektif: Satu kajian di Kuala Lumpur dan Terengganu. UTM.

Abdul Rahman Abd Ghani & Azmil Hashim. (2018). Persepsi Guru Tahfiz al-Quran Terhadap Kemudahan Infrastruktur Institusi Tahfiz Persendirian di Negeri Selangor. Jurnal Kemanusiaan. 16(1), 1-6.

Abd Rahman Abd Ghani, Mohd Khafidz Soroni, Noorhafizah Mohd Haridi, Zainora Daud, Azmil Hashim & Wan Sabariah WanYusoff. (2011). Pengurusan Institusi Tahfiz Persendirian di negeri Selangor.

Agatha Francis Umbit & Muhamad Suhaimi Taat. (2016). The Effects of Expectations and Satisfaction Towards E-Learning Among Students. Journal of Modern Education Review, 6(9):603-611.

Ainun Rahmah Iberahim, Zamri Mahamod, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2017). Pembelajaran abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian Bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu ;Malay Language Education (MyLEJ), 7 (2). 77-88.

Azmil Hazhim & Misnan Jemali. (2016). Kajian Mengenai Hubungan antara Teknik Pembelajaran Tahfiz dan Pencapaian Hafazan Al-Quran Para Pelajar. Jurnal Perspektif, 6(2), 15-25.

Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri. (2012). Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pembelajaran Tahfiz al-Quran di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 4(2), 1-10.

Azmil Hashim, Mohd Marzuki Abdul Rahim, Wahyu Hidayat Abdullah. (2016). Role of Employers in Empowering Lecturers in Tahfiz Institutions of Malaysia. GJAT. 6(1).

Bartlett, II, J.E., Kotrlik, J.E. and Higgins, C.C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performnace Journal. 19(1), 43-50.

Elver Fazly Charlie, Fiffy Hanisdah Saikim & Muhamad Suhaimi Taat. (2017). Students' Interpretation and Commitment of Conservation Contents Based On School Context. Transaction on Science and Technology, 4(2): 157-165.

Gladys De Rozario & Muhamad Suhaimi Taat. (2015). The Influence of Learning Environment And Academic Self-Efficacy Towards Mathematics Achievement In Masterskill Global College, Malaysia. International Journal of Arts and Commerce, 1: 43-53.

Hair, J.F. , Black, W.C. , Babin, B.J. and Anderson, R.E. (2010), Multivariate Data Analysis , 7th ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Hamidah Bani, Maheran Katan, Abd Halim Mohd Noor, Muhammad Mukhlis Abdul Fatah. (2014). Applying Stakeholder Approach in Developing Accountability Indicators for Tahfiz Centers. Proceedings of International Conference on Accounting Research and Education.

Hamidah Bani, Mohd Yassir Jaafar, Maheran Katan, Abd Halim Mohd Noor . (2017). An Overview of Governance and Accountability of Tahfiz Institutions in Malaysia: Religious Councils Perspective. SHS Web of Conferences 36.

Idris Jusoh. (2006). Satu pemikiran praktis dalam merealisasikan konsep Ulul Albab. Kertas Kerja Seminar Ulul Albab. Anjuran Bersama Kerajaan Negeri Terengganu dan Terengganu Development Institute. Kuala Terengganu.

Jaggil Apak & Muhamad Suhaimi Taat. (2018). Pengaruh Kesediaan Guru Terhadap Pengurusan Bilik Darjah Abad Ke-21. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(4): 6-22.

Kamsaton Simon et al. (2005). Kepentingan Pengajian Tahfiz al-Quran Terhadap Masyarakat Pada Masa Kini. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial (PPIPS). Skudai, Malaysia: UTM.

Khalid Abdulbaki, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, Wafa Jawad. (2018). The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning. International Journal of Higher Education, 7(6): 118-128.

Mariam Abd. Majid, Sahlawati Abu Bakar, Zetty Norzuliana Mohd Rashed, Suriani Sudi, Wan Ramizah Hasan, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah.(2015). Kaedah Pengajaran Guru Tilawah al-Quran: Kajian Kes di Maahad Integrasi Tahfiz Sains dan Teknilogi Negeri Selangor.

Mazni Muhammad, Roslee Talip, Muhammad Suhaimi Taat. (2019). Pengaruh Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Kepuasan Belajar Pelajar Kolej-Kolej Swasta di Sabah. Jurnal Ilmi, 9: 102-119.

Mohd Faizul Mohd Noor, Mohd Saifulkhair Omar, Fauzi Hussin. 2016. Hubungan Iklim Sekolah Dan Stres Guru Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Nerus, Terengganu. Proceeding of ICECRS, International Seminar on Generating Knowledge Through Research, UUM-UMSIDA, 25-27 October, Universiti Utara Malaysia, Malaysia.

Mohd Jamalil Ismail, Sabri Mohamad, Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Nor Hafizi Yusof. (2017). Strategi Kecemerlangan Institusi Pendidikan Tahfiz al-Quran di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 15 (Julai).

Muhamad Suhaimi Taat & Mohd Yusof Abdullah. (2014). The Influence of Attachment Styles on Students's Self Directed Learning. International Interdisciplinary Journal of Scientific Research, 1: 1-5.

Muhamad Suhaimi Taat, Mohd Yusof Abdullah & Roslee Talip. (2014). Motivasi Sebagai 'Mediator' antara Proses Pengajaran Dan Bimbingan Guru Dengan Pembelajaran Terarah Kendiri (PTK) Pelajar: Satu Kajian Menggunakan Model SEM/AMOS. Sains Humanika (UTM), 1: 127-132.

Muhamad Suhaimi Taat & Agatha Francis. (2020). Factors Influencing the Students’ Acceptance Of E-Learning at Teacher Education Institute: An Exploratory Study in Malaysia. International Journal of Higher Education, 9(1): 133-141.

Muhamad Suhaimi Taat, Gladys De Rozario. (2014). The Influence of Academic Attitude and Self-Efficacy Towards Students Achievement in Private Higher Learning Institution, Malaysia. International Journal of Arts and Commerce, 1: 41-50.

Nordin, Aziz and Lin, Hui Ling (2011) Hubungan sikap terhadap mata pelajaran sains dengan penguasaan konsep asas sains pelajar tingkatan dua. Journal of Science & Mathematics Education, 4 (2), 89-101.

Noor Hisham Md Nawi & Nasrun Hakim Salleh. (2017). Pembinaan Model Pengajian Tahfiz di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education, 5(1), 1-11.

Noor Hisham Md Nawi, Nur Azuki Yusuff, Mohd Binyamin Che Yaacob, Nasrul Hakim Salleh. (2007). Matlamat dan Halatuju Sistem Pengajian Tahfiz di Kelantan: Satu Pengamatan Awal.

Norlizah Che Hassan, Fathiyah Mohd Fakhruddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Lukman Abd Mutalib, Wan Marzuki Wan Jaafar. (2015). International E-Journal of Advances in Education, 1(3), 234 - 244.

Nur Ahid. (2006). Konsep Dan Teori Kurikulum Dalam Dunia Pendidikan. ISLAMICA. 1(1), September, 12-29.

Ornstein, A., & Hunkins, F. (2009). Curriculum Design. In Curriculum: Foundations, Principles and Issues (5th Ed.). Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.

Ridza B.H, Jalil R.A, Sipan, I, Y. Nukman. (2017). Critical Success Factor (CSF) Service Delivery for Tahfiz Institution Teaching and Learning Environment. Proceedings of The 3rd International Conference on Construction and Building Engineering.

Rohaizan, B., Zulkifli, A., & Abdul Hakim, A. (2014). Showcasing an Alternative Educational Systems Using the Philosophy of Ulul Albab. Swiss Journal of Research in Business and Social Sciences.1(1), 1–10.

Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, & Ishak Sulaiman. (2013). Effective Techniques of Memorizing the Quran: A study at Madrasah ta hfiz Al-Quran, Terengganu, Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research.13(1), 45-48.

Wan Ezielia binti Wan Aziz. (2014). Pelaksanaan Pengurusan Kurikulum Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Kluster Daerah Johor Bahru. Tesis Sarjana. UTM

Wan Zah Wan Ali, Sharifah Md. Nor, Siti Suria Salim, Othman Mohamed, Kamariah Abu Bakar, Arshad Abd. Samad, Ramlah Hamzah, Rohani Ahmad Tarmizi, & Rasid Jamian. Persepsi Pelajar Berisiko Terhadap Iklim Pembelajaran (At‐Risk Students' Perception Toward Learning Climate). Jurnal Pendidikan Malaysia. 34 (1), 17‐36.

Wang, M.T. & Degol, J. (2016). Climate: A Review of the Construct, Measurement, and Impact on Student Outcomes. Educational Psychology Review. 28(2), 315–352

Zainora Daud. (2012). Kaedah pengajaran dan pembelajaran pengajian Qiraat di Jabatan Al-Quran dan Al-Qiraat, KUIS: satu tinjauan awal.

Zaliza Mohamad Nasir & Zaitul Azma Zainon Hamzah (2014) Sikap Dan Motivasi Pelajar Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu. Procedia- Social and Behavioral Sciences. 134(15), 408-415.

Zetty Nerzuliana Rashed, Mariam Abd. Majid, Sahlawati Abu Bakar, Suriani Sudi, Wan Ramizah Hasan, Muhammad Yusuf Marlon B. Abdullah. (2015). Amalan Pengajaran Guru Tilawah al-Quran: Kajian Kes di Maahad Tahfiz Sains Negeri Selangor. Tinta Artikulasi Membina Ummah.1(1), 77-86.
Published
2021-03-08
How to Cite
Taat, M., Talip, R. and Mosin, M. (2021) “Personaliti, Iklim Sekolah, Kurikulum dan Sikap Akademik Pelajar di Institusi Tahfiz Negeri Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(3), pp. 80 - 90. doi: 10.47405/mjssh.v6i3.687.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>