Kesediaan Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom Sebagai Platform Pembelajaran Sejarah

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: Google Classroom, persepsi, kesediaan, mata pelajaran sejarah

Abstract

Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan murid terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah. Seramai 114 orang murid Tingkatan Empat yang ditentukan berdasarkan teknik persampelan rawak mudah merupakan sampel kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang menggunakan skala likert lima mata yang telah disahkan oleh pakar dalam bidang pendidikan sejarah yang berpengalaman dan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid dalam penggunaan Google Classroom berada pada tahap yang sederhana dalam kalangan murid. Selain itu, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan min kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom berdasarkan jantina dan aliran mata pelajaran. Implikasi kajian ini telah mencadangkan kepada guru-guru untuk menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai plafform dalam proses pembelajaran sejarah dengan meluas dan berkesan.

Statistics
Abstract views: 6579 , PDF downloads: 4318

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ade, C. P.J. (2018). Development of science learning tool based on problem based learning eith google classroom to improve argumentative skill. Biosaintifika, 10(2), 348-355.

Ahmad Bujang, Asiah Naho & Noriah Awang. (2019). The application of information and communication technology (ICT) in teaching and learning. Journal of Medical and Health Sciences, 1-5.

Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Wan Norma Wan Hamat & Nor Khayati Basir (2019). Penggunaan aplikasi web 2.0 dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus mata pelajaran umum (MPU) di politeknik. E-Bangi, 16(5), 1-13.

Andri, W. (2016). Analysis of factors affecting the use of google classroom to support lectures. Kertas kerja yang dibentangkan di 5th International Conference on Information Technology and Engineering Application Palembang-Indonesia, 19-20 Februari 2016.

Bondarenka, O.V, Mantulenka, S.V & Pikilnya, A.V. (2018). Google Classroom as tool of support blended learning for geography students. CEUR Workshop Proceedings, 182-191.

Ericka, D., Muhammad, R.N.A, Karunia, G.P, Sekar, J.P, Satiyo, P., Ika, S, Bero, W & Muhmmad, R.A.Z. (2019). Integrating Simas eric with Google Classroom: enhancing biologi students motivation and scientific writing. Biosfer: Jurnal Pendidikan Biologi, 12(1), 1-12.

Fauzan & Fatkhul, A. (2019). The effectiveness of Google classroom media on the students’ learning outcomes of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education Department. Al-IBTIDA: Jurnal Pendidikan Guru Mi, 6(2), 271-283.

Fitriningtiyas, D.A., Umamah, N & Sumardi (2018). Google classroom: as a media of learning history. ICEGE 2018, Conferences Earth and Environmental Science. 1-8.

Haggag, M.H. (2019). Using Google Classroom in enhancing communicative grammar use and attitudes of non-english specialized post graduates. European Scientific Journal, 15(1), 261-281.

Hapini Awang, Zahuiri Mat Aji, Wan Rozaini Sheik Osman, Aidayani Abdul Nasir, Mazzlida Mat Deli & Wan Yusif Wan Hamat. (2019). Virtual learning environment (VLE) implementation strategy: An-analysis of practicality for Google Classroom implementation in Malaysian Schools. Journal of Educationa; Research & Indigeneous Studies, 2(1), 1-16.

Izwan N.M.S., Jastini, M.J., Sareh, S.M.K (2016). The application of google classroom as a tool for teaching and learning. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 8(10), 5-8.

Jeya, A.K & Brandford, B. (2019). Google Classroom for mobile learning in higher education: modeling the initial peceptions of students. Education and Information Technologies, 1-25.

Joko, S., & Kartono, Z.M (2019). Analysis metacognition and communication mathematics in blended learning use google classroom. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 8(1), 72-83.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014), Kurikulum Abad ke-21. Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Buletin ANJAKAN: Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia, Bil.4/2015. Putrajaya: Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan

Ken, E, Chris, G & Guy, S. (2016). Google classroom: The nuts and Bolts of getting your strated. FD Newletter, 21(1), 2-21.

Krejie, V.R., & Morgan, W.D. (1970). Determining Sampel Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement. Duluth: University of Minnesota.

Maslawati Mohammad, Neiman Ghazali, & Herwati Hashim. (2018). Secondary school student’s perception on the use of Google+ towards improving ESL writing skills. IJET, 13(9), 224-238.

Mohamed Amin Embi. (2013). Web 2.0 Interactive Tools: A Quick Guide. Bangi: UKM

Mohd Zulhasnan Mat, Fadli Bacha & Sharifuddin Rapin. (2019). Kesediaan pelajar dalam M-Pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran di Kolej Komuniti Tawau, Sabah. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, 3(1), 103-111.

Muhammad Alif Redzuan Abdullah & Sanimah Hussin (2019). Sikap dan persepsi pelajar terhadap penggunaan aplikasi web 2.0 dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Jepun di Universitu Utara Putra Malaysia. Jurnal Linguistik, 23(1), 51-57.

Muhammad Saiful Anuar Yusoff, Shahrizal Mahpol & Muhammad Luqman Ibnul Hakim Mohd Saad. (2019). Kesediaan pelajar terhadap penggunaan aplikasi Kahoot! Dalam pembelajaran Bahasa Arab. INSANIAH: Online Journal of Language, Communication and Humanities, 2(2), 35-50.

Muna Ishak & Farrah Wajida Abdullah (2017). Kesediaan pelajar semester satu Jabatan Teknologi maklumat dan komunikasi (JTMK) Politeknik Seberang Perai (PsP) mengikuti pembelajaran berasaskan blended learning. Jurnal Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Social, 1(1), 273-282.

Nurfayanti & Nurbaeti (2019). Pengaruh media pembelajaran Google Classroom dalam pembelajaran analisis real terhadap motivasi belajar mahasiswa. Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika, 2(1), 50-59.

Norasyikin Osman & Mohd Isa Hamzah (2016). Hubungan kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran berasaskan blended learning berdasarkan jantina dan program. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 4(2), 1-9.

Norasyikin Osman & Mohd Isa Hamzah. (2016). Hubungan kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran berasaskan Blended learning berdasarkan jantina dan program. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 4(2), 1-9.

NorZanira Abdul Manan & Hafizul Fahri Hanafi (2019). Google Classroom: Students acceptance using UTAUT model. JAPPA Journal: Journal of Applied Art, 1(1), 64-74.

Partnership for 21st Century Skills. (2009). 21st Century Students Outcomes and Support Systems. Retrieved from: http://www.p21.org

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2018). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat dan Lima. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rana Hamzah & Zamri Mahamod (2017). Aplikasi Google Plus dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Bahasa Melayu murid sekolah rendah. Prosiding Seminar Serantau, 651-660.

Rana, A.S.A.M & Mostafa, A.E. (2018). Students’ acceptance of goggle classroom: an exploratory study using PLS-SEM Approach. IJET, 13(6), 112-123.

Sambit, D. (2020). Google classroom as learning management system to teach Biochemistry in a medical school. Biochemistry and Molecular Biology Education, 1-4.

Sukmawati & Nensia (2019). The role of google classroom in ELT. International Journal of Educational and Vocational Studies, 1(2), 142-145.

Ula, N.El.F, Lilis, S & Trisnendri, S. (2019). Penerapan Google Classroom dalam pembelajaran Inggeris kepada guru bahasa Inggeris SMP di Subang. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimus), 2(2), 183-191.
Published
2020-04-26
How to Cite
Kaviza, M. (2020) “Kesediaan Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom Sebagai Platform Pembelajaran Sejarah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(4), pp. 108 - 115. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i4.397.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>