Penguasaan Bahasa Arab: Hubungannya Dengan Sikap Murid dan Pengajaran Guru

  • Muhamad Suhaimi Taat Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Azlin Ariffin @ Riffin Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: bahasa Arab, penguasaan, sikap, pengajaran guru

Abstract

Bahasa Arab adalah salah satu daripada tiga bahasa utama di dunia yang memainkan peranan penting dalam sejarah dan peradaban manusia. Justeru, kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat hubungan antara sikap murid dan pengajaran guru dengan penguasaaan Bahasa Arab dalam kalangan murid-murid. Bagi mencapai tujuan tersebut, kajian lapangan telah dijalankan terhadap 200 orang pelajar di Sekolah Rendah di Sabah. Instrumen yang dijalankan adalah menggunakan borang soal selidik dan set ujian bertulis. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif dan inferensi dengan analisis korelasi Pearson. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara sikap pelajar (r=0.210, p<0.05) dan pengajaran guru (r=0.229, p<0.05 ) dengan penguasaan Bahasa Arab. Selain itu, analisis deskriptif menunjukkan bahawa skor min bagi variabel sikap pelajar adalah pada tahap sederhana (3.37) dan begitu juga persepsi pelajar bagi pengajaran guru (3.56). Diharapkan kajian ini akan dapat memberikan maklumat berguna untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab di sekolah.

Statistics
Abstract views: 776 , PDF downloads: 2996

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Mohamad & Wan Mohamad Wan Sulong, (2006). “Antara Minat Dan Sikap Pelajar Terhadap Bahasa Arab: Satu Kajian Ke Atas Pelajar Bacelor Bahasa Arab di IPTA Malaysia”. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (siri 5). Bangi. Pusat Penerbitan dan Percetakan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ab. Rahim Ismail. (2004). Al-lughah al-cArabiyyah: Dawruha wa makānatuha fi alhādir wa al-mustaqbal. Dlm. Ezad Azrai Jamsari, Farid Mat Zain, Hakim Zainal & Salmah Ahmad. (pnyt.), al-Hadhārah, hlm. 135-144. UKM: Jabatan Bahasa Arab dan Tamadun Islam.Abdul Rahim, H., & Hayazi, M. Y. (2010). Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor. Universiti Teknologi Malaysia, 1-8.

Abd Razak bin Abu Chik (2007). Memperkenalkan Bahan Bahasa Arab Yang Menarikdan Khidmat Bimbingan Secara Percuma. Persidangan Kebangsaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12). Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar, Seremban.

Agatha Francis Umbit, Muhamad Suhaimi Taat. 2016. The Effects Of Expectations And  Satisfaction Towards E-Learning Among Students. Journal Of Modern Education      Review. Jil. 6. 9.603-611.

Anida Abd.Rahim. (2003). Strategi Pembelajaran Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Melayu, Tesis Sarjana, Universiti Malaya, K.Lumpur.

Azrul   Azlan (2014). Satu   tinjauan   mengenalpasti   faktor-faktor   yang   mempengaruhi   mata   pelajaran   lukisan kejuruteraan   di   Sekolah   Menengah   Kebangsaan   Mersing. Tesis   Sarjana   Muda.Fakulti   Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Elver Fazly Charlie, Fiffy Hanisdah Saikim, Muhamad Suhaimi Taat. (2017). Students'     Interpretation and Commitment Of Conservation Contents Based On School Context.        Transaction On Science And Technology,  4(2), 157-165.

Ghazali Yusri, and Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, and Parilah M. Shah, (2010) Sikap pelajar terhadap pembelajaran kemahiran lisan Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM). GEMA: Online Journal of Language Studies, 10(2), 5-33.

Gladys De Rozario, Muhamad Suhaimi Taat. (2015). The Influence Of Learning Environment And Academic Self-Efficacy Towards Mathematics Achievement In Masterskill Global College, Malaysia. International Journal Of Arts And Commerce, 1, 43-53. 

Heinich, R. (2016). The use of computers in education: A response to streibel. ETCJ, 36.

Ishak Baba. (2009). Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Kaitannya Terhadap Prestasi Akademik Pelajar Uthm. Geran Jangka Pendek.

Jaggil Apak, Muhamad Suhaimi Taat. (2018). Pengaruh Kesediaan Guru Terhadap Pengurusan Bilik Darjah Abad Ke-21. Malaysian Journal of Social Sciences and           Humanities (MJSSH), 3.(4), 6-22.

Jaggil Apak, Muhamad Suhaimi Taat. 2018. Hubungan Tingkah Laku Pemupukan Kreativiti Guru dengan Pengurusan Bilik Darjah Abad Ke-21. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(3), 64-79.

Jasmi Amin. (2002). Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi dari sudut pembacaan dan penulisan: Satu kajian terhadap murid tingkatan tiga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Johor: Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarudin Hamat  (2014). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pembelajaran:  Satu  tinjauan  di  kalangan  pelajar pengajian kejuruteraan jentera di dua buah sekolah menengah teknik di Johor Bahru.Tesis Sarjana  Muda. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Kamaruddin Hj Husin (2015). Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Khalid Abdulbaki, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, Wafa Jawad. (2018). The Use of the        Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning.       International Journal of Higher Education, 7(6), 118-128

Khalid Abdulbaki, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, Wafa Jawad. (2018). The Impact of Using The Lecture Method on Teaching English at University. European Journal of Education Studies, 4(5), 285-301

Lundsteen, S. W. (2001). Listening: Its impact at all levels on reading and the other language arts. 2nd Ed. Illinois: National Council of Teachers of English.

Maimun Aqsha Lubis, Zaffi Alias, & Hanis Najwa Shaharuddin. (2014). Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kurikulum Bu ’ uth Al-Azhar di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Jurnal Pendidikan Malaysia, 39(1), 51–61.

Mat Taib Pa. (2006). Dasar-dasar umum pengajaran Bahasa Arab di Malaysia [General principles of Arabic Language teaching in Malaysia]. In Mohd. Rosdi Ismai & Mat Taib Pa (Eds.), Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia [The teaching and learning of the Arabic Language in Malaysia]. (Kuala Lumpur: University Malaya publications.

Mohammad Abdillah Samsuiman, Miss Asma Benjaman & Zamri Arifin (2014). Hubungan antara kualiti guru Bahasa Arab dan kecenderungan minat pelajar dalam Bahasa Arab. Jurnal Kemanusiaan Bil. 22. Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Azman Jongkulin, Roslee Talip, Muhamad Suhaimi Taat. (2019). Pendidikan           Inklusif:           Efikasi Kendiri Guru Prasekolah. Malaysian Journal Of Social Sciences And    Humanities (MJSSH), 4(7), 87-95

Mohd. Fadzli Ismail dan Mohd Sukki Othman (2012) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Pelajar dalam Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Tinjauan di Smap Kajang. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mazni Muhammad, Roslee Talip, Muhammad Suhaimi Taat. 2019. Pengaruh Kualiti      Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Kepuasan Belajar Pelajar Kolej-Kolej           Swasta di Sabah. Jurnal Ilmi, 9, 102-119

Muhamad Suhaimi Taat, Mohd Yusof Abdullah. (2014). The Influence Of Attachment Styles On Students's Self Directed Learning. International Interdisciplinary Journal Of Scientific Research, 1, 1-5.

Muhamad Suhaimi Taat, Mohd Yusof Abdullah & Roslee Talip. (2014). Motivasi Sebagai 'Mediator'antara Proses Pengajaran Dan Bimbingan Guru Dengan Pembelajaran Terarah  Kendiri (PTK) Pelajar: Satu Kajian Menggunakan Model SEM/AMOS. Sains Humanika (UTM), 1, 127-132. 

Muhamad Suhaimi Taat & Agatha Francis. (2020). Factors Influencing The Students’ Acceptance Of E-Learning At Teacher Education Institute: An Exploratory Study In Malaysia. International Journal Of Higher Education, 9(1),133-141

Muhamad Suhaimi Taat, Gladys De Rozario. (2014). The Influence Of Academic Attitude And Self-Efficacy Towards Students Achievement In Private Higher Learning Institution, Malaysia. International Journal Of Arts And Commerce, 1, 41-50.

Nur Hayati Abdullah. (2002). Sikap dan motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua. Dewan Bahasa. Mei.

Nurzahra Binti Othman, Roslee Bin Talip, Muhammad Suhaimi Bin Taat. (2018). Kepentingan Penyeliaan Klinikal Terhadap Kompetensi Jururawat di Malaysia. Jurnal Kejuruteraan Dan Sains Kesihatan, 2(1), 93-104.

Robin L. Walton. (2002). A Comparison of Perceived Stress Levels and Coping Styles of Junior and Senior Students in Nursing And Social Work Programs. Marshall University Huntington, West Virginia.

Rosni Samah (2009). Isu Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Tan Choon Keong dan Carol Abu. (2013). Pengaplikasian Video Youtube: Bahan Bantu Mengajar (BBM) Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sains Sosial. Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi. ANjuran Universiti Malaysia Sabah, 29-30 Ogos.

Wan Azura Wan Ahmad, Lubna Abd Rahman, Arnida A.Bakar & Ahmad Pangidoan Nasution Mandily. (2006). Pendekatan Dan Starategi Efektif Dalam Penguasaan Bahasa Arab. Negeri Sembilan: Penerbit USIM.

Zamrah  Yaacob  (2015). Satu  kajian mengenal  pasti  faktor-faktor  kelemahan  pencapaian  matematik  di  kalangan pelajar tingkatan empat di tiga buah sekolah menengah di daerah Pasir Mas, Kelantan. Tesis Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
Published
2020-03-28
How to Cite
Taat, M. and Ariffin @ Riffin, A. (2020) “Penguasaan Bahasa Arab: Hubungannya Dengan Sikap Murid dan Pengajaran Guru”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(3), pp. 13 - 23. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i3.370.
Section
Articles