Hubungan Faktor Guru dan Persekitaran dengan Pembelajaran Pendidikan Jasmani : Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Pendalaman Sabah

  • Ahmad Fadly Abdul Rahman Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Muhamad Suhaimi Taat Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Jenorita Hongkong Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: guru, persekitaran, pembelajaran, pendidikan jasmani, sekolah, pedalaman

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan faktor guru dan persekitaran dengan pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah. Kajian ini berbentuk kuantitatif bukan eksperimen dengan menggunakan kaedah tinjauan untuk menjawab objektif kajian. Seramai 101 orang murid  telah dipilih secara rawak dari 4 buah sekolah menengah. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik yang diadaptasi daripada “School-Level Environment Questionnaire” untuk mengukur faktor guru dan persekitaran sekolah dan soal selidik “National Survey of Student Engagement” untuk mengukur penglibatan pelajar dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani. Dapatan kajian mendapati tidak terdapat perbezaan faktor guru dan persekitaran berdasarkan jantina lelaki dan wanita. Selain itu, dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor guru dengan pembelajaran Pendidikan Jasmani (r=.868, p<0.01), dan  faktor persekitaran dengan pembelajaran Pendidikan Jasmani (r=.907, p<0.01). Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor guru dan faktor persekitaran adalah pemboleh ubah yang relevan bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah di Dearah Pendalaman. Oleh yang demikian, pihak sekolah perlu menitik beratkan  faktor guru dan persekitaran kerana ianya memberi kesan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Semua pihak perlu berusaha memperbaiki dan mempertingkatkan kebolehan mengajar, mempunyai pengetahuan yang spesifik dalam bidang pembelajaran serta menambaik persekitaran sekolah supaya dapat mempengaruhi penglibatan pelajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani ke arah yang lebih baik.

Statistics
Abstract views: 118 , PDF downloads: 90

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Rahman Bin Yusoff. (1997). Pelaksanaan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Tanah Merah, Kelantan . Tesis ijazah Sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Malaysia Sarawak.

Ahmad Zabidi Abdul Razak. (2006). Memimpin diri sendiri (edisi kemas kini). Kuala Lumpur : PTS Millennia Sdn. Bhd.

Ali Maksum. (2008). Kualitas guru Pendidikan Jasmani di sekolah: Antara harapan dan kenyataan. Fakultas Ilmu Keolahragaan: Universitas Negeri Surabaya.

Ali. (2005). Pengaruh efikasi kendiri dan lokus kawalan terhadap komitmen mengajar di kalangan Guru-Guru Kanan Teknikal & Vokasional. Tesis PhD yang tidak diterbitkan, Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia.

Anuar Din. (2010). Gaya kepimpinan, pengurusan program latihan dan kepuasan kerja jurulatih terhadap kepuasan atlet sekolah sukan. Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial. Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

Azali Rahmat. (2001). Sikap guru mata pelajaran peperiksaan terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Tesis sarjana tidak diterbitkan: Universiti Malaya.

Carney, P. & Howells, K. (2014). The primary physical education specialist. Primary Physical Education Matters, 3(3), 3-4.

Chua Bee Seok, Ferlis Bullare, dan Jasmine Adela Mutang, (2016). SPSS: Prinsip dan Analisis Data dalam Sains Tingkah Laku. Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Chua Yan Piew. (2006). Kaedah statistik dan penyelidikan buku 2: Asas Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.

Dunn, A. L. (1998). Six-month physical activity and fitness change in project active: A And omised trial. Medicine & Science in Sport & Exercise, (2)30, 1076 – 1083.

Gladys De Rozario & Muhamad Suhaimi Taat. (2015). The Influence of Learning Environment and Academic Self-Efficacy Towards Mathematics Achievement In Masterskill Global College, Malaysia. International Journal of Arts and Commerce, 1: 43-53.

Hair, J.F. , Black, W.C. , Babin, B.J. and Anderson, R.E. (2010), Multivariate Data Analysis , 7th ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Jaggil Apak & Muhamad Suhaimi Taat. (2018). Pengaruh Kesediaan Guru Terhadap Pengurusan Bilik Darjah Abad ke-21. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. 3(4), 6-22.

Julismah Jani. (2006). Peranan guru dalam memacukan pembangunan sukan di Malaysia. Teluk Danga. International Games 2006 Convention, 1: 1-10, Proceeding.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Misi, Unit Pembangunan Kurikulum, Kuala Lumpur.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2008). Laporan Pengajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah di Malaysia. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Sektor Laporan.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2000). Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

Mohd Saipi Halidi. (2008). Hubungan Masa Pembelajaran Akademik Dan Pencapaian Kemahiran Dalam Pendidikan Jasmani. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muhammad Faizal A. Ghani, Faisol Elham, Zulkifli Awang, Shahril Marzuki. (2014). Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah Kawasan Bandar dan Luar Bandar: Perspektif Murid. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 1(3).

Pantanowitz, M., Lidor, R., Nemet, D., & Eliakim, A. (2011). The use of homework assignments in physical education among high school students. The ICHPER*SD Journal of Research, 1, 48-53.

Sakhiyyah A. Rahim. (2004). Relationship between leisure constrains and residential school students’ participation in recreational sport activities. Tesis sarjana yang tidak diterbitkan: Universiti Putra Malaysia.

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. (2010). Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Syed Kamaruzaman Syed Ali & Julismah Jani. (2010). Implementation of Teaching of Physical Education (Physical Fitness), Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement And Health, 10(2), 294-297.

Syed Kamaruzaman Syed Ali, Mohd Zaki Che Hassan & Julismah Jani. (2014). Efekasi Kendiri Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2 (3).

Syed Kamaruzaman Syed Ali, Muhamad Akbar Zahidi, Rahmad Sukor Ab. Samad, Wee. (2014). Faktor Kekangan ibu bapa dan Persekitaran Sekolah Dalam Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Rendah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2 (2).

Tschannen-Moran, M., & Hoy, A.W. (2001). Teacher efficacy : capturing an elusive construct. Teaching and teacher education, 17, 783 -805.

Zainal Abidin Zainuddin & Shafezan Hamidi Abd Hamid. (2010). Persepsi Guru-Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pelaksanaan Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) di Sekitar Bandar Johor Baru Dan Bandar Skudai. ePerintis, UTM.
Published
2021-09-10
How to Cite
Rahman, A. F., Taat, M. and Hongkong, J. (2021) “Hubungan Faktor Guru dan Persekitaran dengan Pembelajaran Pendidikan Jasmani : Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Pendalaman Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), pp. 143 - 153. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.984.
Section
Articles