Sikap Belajar Sejarah Melalui Penerokaan Sumber Sejarah

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: sikap belajar sejarah, sumber sejarah, pembelajaran sejarah

Abstract

Oleh kerana pelaksanaan pembelajaran sejarah yang berkesan dapat membentuk sikap belajar yang positif dalam kalangan murid, maka kajian tinjauan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi sikap belajar sejarah dari segi minat belajar sejarah, kebolehan belajar sejarah dan penggunaan bahan sejarah bagi murid yang mengikuti pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber sejarah, di samping untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah berdasarkan jantina. Seramai 55 orang murid Tingkatan Empat terlibat dalam kajian ini. Soal selidik yang telah diadaptasi yang telah disahkan oleh pakar-pakar penilai dalam bidang pendidikan sejarah serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik merupakan instrumen kajian ini. Data kajian ini telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel berpasangan melalui perisian IBM SPSS. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap persepsi sikap belajar sejarah dan ketiga-tiga konstruknya adalah tinggi. Selain itu, dapatan kajian ini juga telah melaporkan bahawa tidak terdapat perbezaan min persepsi sikap belajar sejarah berdasarkan jantina. Sikap belajar sejarah yang positif yang telah dipamerkan oleh murid-murid dalam kajian ini telah mencadangkan kepada guru-guru Sejarah untuk merekabentuk dan melaksanakan proses pembelajaran sejarah dengan menggunakan sumber sejarah secara intensif di dalam kelas selaras dengan matlamat kurikulum sejarah untuk membina minat terhadap mata pelajaran sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik dan membina semangat patriotisme dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Breakstone, J., & Smith, M. (2013). Using Library of Congress Primary Sources for assessment. The TPS Journal, 1(3), 1-8.

Brown, C.A., & Dotson, K. (2007). A Case Study Using Digital Primary Source Documents. TechTrends, 51(3), 30-37.

Cook, T, D., & Campbell, D.T. (1979). Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Boston: Houghton Mifflin.

Cowgill II, D.A., & Waring, S.M. (2017). Historical Thinking: An Evaluation of Student and Teacher Ability to Analyze Sources. Journal of Social Studies Education Research, 8(1), 115-145.

Daly, J., & Stanfford, L. (2008). Correlates and consequences of social communication anxiety. In. J. Daly & J.C. McCroskey (eds). Avoiding communication shyness, reticence and communication apprehension. Beverly Hill: Sage Publications.

Dan, Y., & Todd, R. (2019). Examining the mediating effect of learning strategies on the relationship between student’s history interest and achievement. Educationa; Psychology, 34(7), 799-817.

Hampton, N.Z., & Mason, E. (2003). Learning disabilities, gender, sources of efficacy, self-efficacy beliefs, and academic achievement in high school students. Journal of School Psychology, 41(2), 101-112.

Hazri Jamil. (2003). Teknik mengajar Sejarah. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Hover, S.V., Hicks, D., & Dack, H. (2016). From Source to Evidence? Teachers’ Use of Historical Sources in Their Classrooms. The Social studies, 107(6), 209-217.

Huistra, H., & Mellink, B. (2016). Phrasing history: Selecting sources in digital repositories. Historical methods, 49(4), 220-229

Hynd, C.R. (1999). Teaching students to think critically using multiple texts in history. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42(6), 428-436.

Kaviza, M. (2018). Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap Terhadap Penggunaan Sumber Sejarah di Sekolah Menengah: Perspektif Murid. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam (MEDC 2018), Universiti Sultan Zainal Abidin, 11-22.

Kaviza, M., Fauziah Abdul Rahim, & Nurliyana Bukhari. (2018a). Penggunaan Sumber Dokumen Sejarah dalam Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah: Perspektif Guru Sejarah. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 19, 84-95.

Kaviza, M., Fauziah Abdul Rahim, & Nurliyana Bukhari. (2018b). Hubungan antara Kesediaan dalam pembelajaran berasaskan sumber-sumber sejarah dengan motivasi intrinsik. Jurnal pendidikan Bitara UPSI, 11, 52-63.

Kaviza, M., Fauziah Abdul Rahim, & Nurliyana Bukhari. (2018c). Aplikasi Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam Mata Pelajaran Sejarah dan Hubungannya dengan Motivasi Instrinsik: Satu Kajian Korelasi. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 33(1), 95-108.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kurniawati Kamarudin & Sakini Mohd Said. (Februari 2014). Subjek sejarah bosan, sampai bila? Retrieved from: https://www.malaysiakini.com/new/253393

Marlina Ali & Shaharom Noordin. (2006). Tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar pendidikan fizik merentas jantina. Buletin Persatuan Pendidikan Sains dan Matematik Johor, 15(1), 1-12.

Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, & Nur Syazwani Abdul Talib. (2016). Penggunaan Multimedia Dalam Pendidikan Sejarah Pada Abad Ke-21 dan Hubungannya Dengan Minat Belajar Sejarah. Jurnal Pemikir Pendidikan, 7, 44-56.

Mohd Samsudin & Shahizan Shahrudin. (2013). Pendidikan dan Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah di Malaysia. JEBAT, 39(2), 116-141.

Mok, S.S. (2008). Psikologi Pendidikan. Selangor: PTS Publication.

Neuman, W. L. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Ed. Ke-4. Boston: Allyn and Bacon

Newmann, M. (2001). Primary Sources in Perspective. Journal Educations and Students with Library of Congress Resources.

Nokes, J.D. (2014). Elementary students’ Roles and Epistemic Stances during Document Based History Lessons. Theory & Research in Social Education, 42, 375-413.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd Ed). New York: McGraw Hill.

Nur Syazwani Abdul Talib, Kamarulzaman Abdul Ghani & Nur Azuki Yusuff. (2019). Kaedah pembelajaran sejarah berasaskan lawatan ke muzium. INSANIAH: Online Journal of Language, Communicate and Humanities, 2(1), 45-56.

Nurul Salmi Mohd Razali & Mohd Isa Awang. (2014). Tahap kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar Sarjana Muda Pendidikan IPTA di utara Semenanjung Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2), 44-56.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2015) Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia

Rantala, J. & Van Den Berg, M. (2015). Finnish high school and university students’ ability to handle multiple source documents in history. Historical Encounters: A Journal of Historical Consciousness, historical cultures and history education, 2(1), 70-88.

Reisman, A. (2012). The “Document-Based Lesson”: Bringing Disciplinary inquiry into high school history classrooms with adolescent struggling readers. Journal of Curriculum Studies, 44(2), 233-264.

Reisman, A., & Fogo, B. (2016). Contributions of Educative document based curricular materials to quality of historical instruction. Teaching and Teacher Education, 59, 191-202.

Renuka Ramakrishnan & Siti Hawa Abdullah. (2012). Penggunaan Sumber Digital Sejarah Dalam Kalangan Guru Sejarah. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan, Zon Regency by the Sea Johor Bharu, 7-9 Oktober 2012.

Renuka Ramakrishnan, Norizan Esa, & Siti Hawa Abdullah. (2014). Kesan Penggunaan Sumber Digital Sejarah Terhadap Amalan Pemikiran Sejarah. Kertas kerja yang dibentangkan di 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA 2014), 23-27 Ogos 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.

Rosfiani, O, Akbar, M., & Neolaka, A. (2019). Assesing student social studies learning: Effects of learning environment, inquiry and student learning interest. Journal of Education in Muslim Society, 6(1), 46-56.

Suntharalingam. (1985). Pengenalan Kepada Sejarah. Kuala Lumpur: Marican & Sons (M). Sdn Bhd

Umi Nadiha Mohd Nr, Zamri Mahmod & Jamaluddin Badusah. (2011). Penerapan kemahiran generik dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(2), 71-84.

Wineburg, S.S. (1991). On the Reading of Historical Texts: Notes on the Breach between School and Academy. American Educational Research Journal, 28(3), 495-519.

Zamri Mahamod & Christine Linsah. (2018). Perbezaan Jantina, tahap Pengetahuan dan Penerimaan Penggunaan Peta Pemikiran I-Think dengan Penguasaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua pelajar Etnik Bidayuh. Mahawangsa, 5(1), 423-434.
Published
2019-12-27
How to Cite
Kaviza, M. (2019) “Sikap Belajar Sejarah Melalui Penerokaan Sumber Sejarah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(5), pp. 69 - 75. doi: 10.47405/mjssh.v4i5.337.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>