Pendekatan Pendayaupayaan dalam Pembangunan Komuniti: Satu Analisa dari Teori kepada Praktis

  • Fauziah Ani Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  • Asnarulkhadi Abu Samah Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Ma'rof Redzuan Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Nobaya Ahmad Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Keywords: pendayaupayaan, pembangunan komuniti, kuasa, pembangunan kapasiti

Abstract

Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana teori pendayaupayaan diaplikasikan sebagai satu pendekatan yang kritikal boleh meningkatkan kuasa dan kapasiti dalam pembangunan komuniti. Ini kerana pendayaupayaan tidak hanya dilihat dari teori dan falsafah sahaja, tetapi ia merupakan satu pendekatan yang hidup dan boleh diaplikasikan bagi mempertingkatkan kesejahteraan hidup ke arah yang lebih baik sama ada di peringkat individu, organisasi mahupun komuniti. Banyak isu-isu komuniti yang dibincangkan oleh golongan ilmuan dengan menggunakan pendekatan pendayaupayaan seperti isu kemiskinan, kesihatan, wanita, golongan kurang upaya, ibu tunggal,belia, kepimpinan,organisasi dan sebagainya. Ini kerana pendekatan ini merupakan pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan isu dengan cara mendayaupayakan individu ataupun kumpulan sasaran untuk mengambil tindakan- tindakan yang berkesan melalui kemampuan dan potensi yang dibina. Perbincangan akan dimulakan dengan perbincangan mengenai definisi pendayaupayaan yang dikaitkan secara jelas dengan konsep kuasa. Dalam kontek pembangunan komuniti, pendayaupayaan merujuk kepada mekanisme yang mana individu, organisasi dan komuniti memperoleh kawalan ke atas kehidupan dan isu-isu yang berkaitan dengan mereka di dalam aspek ekonomi, sosial, psikologi dan politik. Bagi memahami secara jelas konsep ini, perbincangan konsep pendayaupayaan juga akan dikupas secara mendalam dengan melihat definisi ini dari dua dimensi yang berbeza iaitu sama ada pendayaupayaan sebagai satu proses ataupun sebagai hasil atau produk (outcome).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abiona, I. A., & Bello, W. N. (2013). Grassroots Participation in Decision-Making Process and Development Programmes as Correlate of Sustainability of Community Development Programmes in Nigeria. Journal of Sustainable Development, 6(3), 47–57.

Asnarulkhadi Abu Samah & Fariborz Aref (2009). Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia. World Rural Observations, 1(2):63-68.

Asnarulkhadi Abu Samah & Fariborz Aref (2011). The Theoritical and Conceptual Framework & Application of Community Empowerment and Participation in Process of Community Development. Journal of American Science, 7(2) : 186-195.

Asnarulkhadi Abu Samah (2011). Teori dan Amalan Pembangunan Komuniti dalam Perkhidmatan Kebajikan Masyarakat. Dlm. Khadijah Alawi (pytg). 2011. Pembangunan Komuniti: Membina Keupayaan & Potensi Masyarakat. Serdang: UPM.

Asnarulkhadi Abu Samah & Bahaman Abu Samah. Daripada Anggota Masyarakat ke Anggota Masyarakat: Merancang dan Melaksanakan Program Pembangunan Komuniti. Dlm. Khadijah Alawi (pytg.). Pembangunan Komuniti: Membina Keupayaan dan Potensi Masyarakat. Serdang: UPM.

Azmi Hamzah (2011). Penilaian Program Pembangunan Komuniti: Satu strategi untuk pengurusan komuniti berkesan. Dlm. Khadijah Alawi (pytg.). Pembangunan Komuniti : Membina Keupayaan dan Potensi Masyarakat. Serdang: UPM.

Barbara A. Israel, Barry Checkway, Amy Schulz & Marc Zimmerman (1994). Health Education and Community Empowerment Conceptualizing and Measuring Perceptions of Individual, Organizational and Community Control. Health Quarterly, http:///sagepub.com/content/21/2/149.

Cornell Empowerment Group (1989). Empowerment and Family support. Networking Bulletin 1(1)2.

French, Jr. & Raven (1959). The base of Social Power. In Cart Wright,D (ed.). Studies in Social Power. Ann Harbor : University Machigan Press.

Galbraith, J. K. The Anatomy of Power. Boston: Houghton Miffin.

Glenn Laverack. (2006). Using Domains Approach to Build Community Empowerment. Community Development Journal, 41(1): 4-12.

John Lord & Peggy Hutchison (1993). Implication Theory and Practice. Canadian Journal of Community Mental Health. 12(1):5-22.

 Keiffer, C. (1984). Citizen Empowerment: A Developmental Perspective. Prevention in Human Services. 3(16):9-35.

Lerner, M. (1986). Surplus powerlessness. Oakland CA. Institute Labour &Mental Health.

Maton, K. I. (2008). Empowering community settings: agents of individual development, community betterment, and positive social change. American Journal of Community Psychology, 41(1-2), 4–21.

Muhammad Shakil Ahmad & Noraini Abu Talib. (2014). Empowering local communities: decentralization, empowerment and community driven development. Quality & Quantity.

Mc. Clelland, D. C. (1975). Power the inner experience. New York: Irvington Press.

Mac Millan,I.C.1978. Strategy Formulation Political Concept. St.Paul: West Publishing.

Mohd Shatar Sabran (2003). An Introduction to Community Development and Leadership. Serdang: UPM.

Norman. J. R. (2002). Poverty, Race and Community in Rural Places: The Empowerment Approach. International Community Development Society Conference, Cleveland, Missippi. July 23.

Phil Bartle. (2007). Community Empowerment: Making Neighbourhood Stronger. http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/emp-ce.htm.

Ploch, L. 1976. Community Development in Action. Journal of Community Development Society. 7(1):5-15.

Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment? Exemplars of Prevention: Toward a theory for Community Pscycology. American Journal of Community Pschology, 15(2): 121-148.

Sanders, I. T. (1958). Theories of Community Development. Rural Sociology, 23(1):1-12.

Tawney. R. H. (1931). Equality. New York. Harcourt Brace Jovanvich.

Wallerstein, N. (1992). Powerlesness Empowerment and Health: Implications for Health Promotion Programs. American Journal of Health Promotion, 6(13) : 197-203.

Warren, R. (1978). The Community in America. Chicago : Rond Mc.Nally.

Whitmore, E. 1988. Participation, Empowerment and Welfare. Canadian Riview of Social Policy. 22, 51-56.

World Health Organization, Health & Welfare Canada, Canadian Public Health Organization.1986. Ottawa Charter for Health Promotion Proceeding from International Conference and Health Promotion.

Zimmerman, M.A. Empowerment Theory: Pschological, Organizational&Community Level of Analysis in Rappaport, J. Seidman (ed). Hand Book of Community Pschology. New York: Plenum Press.
Published
2016-03-16
How to Cite
Ani, F., Abu Samah, A., Redzuan, M. and Ahmad, N. (2016) “Pendekatan Pendayaupayaan dalam Pembangunan Komuniti: Satu Analisa dari Teori kepada Praktis”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 1(1), pp. 36 - 44. doi: 10.47405/mjssh.v1i1.5.
Section
Articles