Pandangan Pengguna Muslim Terhadap Paparan Iklan bagi Pembelian Produk yang Baik

  • Rosmawati Mohamad Rasit Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Azimah Misrom Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Siti Jamiaah Abd Jalil Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: pandangan, pengguna Muslim, pembelian produk, iklan

Abstract

Iklan berperanan mempromosi produk yang terbaharu kepada pengguna. Walaubagaimanapun paparan iklan kerap mengelirukan pengguna muslim dalam menentukan pembelian produk yang baik. Justeru, kajian ini bertujuan menganalisis pandangan pengguna terhadap pembelian produk yang baik berdasarkan paparan dalam iklan. Kajian ini menggunakan reka bentuk fenomenologi melalui Temubual Kumpulan Fokus sebagai kaedah pengumpulan data. Seramai 15 orang telah dipilih sebagai peserta kajian melalui persampelan bertujuan bagi kumpulan homogenous dan kumpulan heterogenous. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui perisian Atlas t.i 8.0. Hasil kajian mendapati tiga tema mengenai menganalisis pandangan pengguna terhadap pembelian produk yang baik berdasarkan iklan iaitu dapat menepati syariat Islam, maklumat jelas dan benar dan mempunyai nilai-nilai murni. Oleh itu, penentuan pembelian produk yang baik dapat dikenalpasti oleh pengguna muslim berdasarkan paparan dalam iklan.

Statistics
Abstract views: 100 , PDF downloads: 85

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abuznaid, Samir. (2012). Islamic Marketing: Addressing the Muslim Market. An-Najah Univ. J. Res. (Humanities), 26 (6), 1473-1503.

Ahmad Azrin Adnan. (2012). Gelagat Pengguna Islam: Satu Disiplin atau Sub-Disiplin? Jurnal Pengurusan, 35, 139-149.

Adeel Abbas & Rana Zamin. (2011). Advertisement & Islam: A Muslim World Perspective. Australian Journal of Business and Management Research, 1(6), 152-15.

Ahmad Hidayat Buang & Siti Fatimah Hamidon. (2016). Halal, Haram dan Syubhah dalam Makanan dari Perspektif Syariah dan Undang-undang. Jurnal Al-Basirah, 6 (1), 1-15.

Ahmad Puhad Halim & Azizah Mohd Shah@Khalid. (2010). Persepsi Wanita Islam Luar Bandar Terhadap Penggunaan Wanita dalam Iklan di Televisyen. Diakses daripada Eprints.utm.my

Al-Buraey, M. A. (2004). Marketing Mix Management from an Islamic Perspective: Some Insights. Journal of International Marketing and Marketing Research, 29 (31), 139-152.

Anwar, M. & Saeed, M. (1996). Promotional Tools of Marketing: An Islamic Perspective. Intellectual Discourse, 4 (1-2), 15-30.

Ayunni Karim, Mohd Anuar Ramli & Muhamad Asyraf Ahmad Termimi. (2016). Garis Panduan Pengiklanan Yang Melibatkan Wanita di Malaysia Menurut Perspektif Maqasid al-Shari’ah. Pnyt. Luqman Hj Abdullah, Rushdi Ramli & Nor Fahimah Mohd Razif. Dlm. Maqasid al-Shari̒ah: Aplikasi Dalam Aspek Muamalat dan Kehartaan. Edisi 1. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM. 143-158.

Behravan, N., Rahman, M. S. (2012). Customer Relationship Management Constructs under Social Networks towards Customers’ Retention. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 37 (7), 271–282.

Bryant, J & Oliver, M. B. (2009). Media effects, Advances in theory and research. 3rd ed. New York: Rouledge.

Cook, G. (1992). The Discourse of Advertising. New York: Routledge.

Dyer, G. (1999). Advertising as communication. New York. Routledge.

Green, J. (2012). Advertising. New York: The Rosen Publishing Group, Inc.

Hariati Azizan. (2011). Young muslims strive for success. The Star, 31 July, 24-25.

Harold, H. K., & John, W.T. (1978). Interpersonal relations: a theory of interdependence.

Hakim, Shabir Ahmad., Bhatti, Omar Khalid. & Al-Jubari, Ibrahim. (2011). Advertising of Islamic Banking Products. Annals of Management Research, 1 (2), 60-70.

Haque, Ahasanul., Ahmed, Khaliq. & Irfath Jahan, Syeada. (2011). Shariah Observation: Advertising Practices of Bank Muamalat in Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 1 (1), 70-77.

Kartini Aboo Talib@Khalid. (2017). Kepekaan Pengguna dan Konsumerisme dalam Kalangan Etnik. Dlm. Etnisiti dan Konsumerisme di Malaysia. Pnyt. Kartini Aboo Talib @ Khalid & Nazrin Zaidi. Bangi: Penerbit UKM.

Mohammad Ekramul Islam & Mohammad Zahedul Alam. (2013). Advertising: an Islamc Perpsective. International Journal of Ethics in Social Sciences, 1 (1), 105-116.

Mohammad Aizat Jamaludin & Mohd Anuar Ramli. (2012). Analisis Gender dalam Budaya Konsumerisme Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam. Kertas Kerja yang dibentangkan International Conference on Rights of Muslim Women in the Modern World At: UNISSA Brunei, Januari

Mohd Helmi Abd Halim. (2004). Pengiklanan dan Penampilan Budaya. Jurnal Komunikasi, 20, 79-93

Mohd Helmi Abd Rahim. (2009). Pengiklanan Islam: Penjanaan Konsep dan Pelaksanaan. Jurnal Melayu, 4, 59-72.

Mohd Kamal Hassan. (2011). Voice of Islamic Moderation From the Malay World. Ipoh: EMIR.

Mohd. Shuhaimi & Osman Chuah. (2012). Islamc Perspective on Marketing Mix. International Journal of Business and Management Studies, 4(2), 121-131.

Nur Hikmah Yahya. (2019). Konsep Pengiklanan dan Pengguna. Dlm. Rosmawati Mohamad Rasit, Shahrul Nazmi Sannusi & Md. Rozalafri Johori. Pengiklanan Menurut Perspektif Islam. UKM Bangi: Penerbit UKM

Rai, Naveen. (2013). Impact of Advertising on Consumer and Attitude with Reference to Consumer Durable. International Journal of Management Research and Business Strategy, 2 (2), 74-79.

Rice, G., & Al-Mossawi, M. (2002). The Implication of Islam for Advertising Messages: The Middle Eastern Context. Journal of Euromarketing, 11(3), 1-15.

Pramudita, L.M & Samsudin A. Rahim. (2017). Periklanan Internet: Faktor Pendorong Yang Merangsang Pembelian Produk Kecantikan. Jurnal Komunikasi, 27 (1), 1-17.

Sasu, Constantin., Pravatt, Geanina Constanta., & Luca, Florin-Alexandru. (2015). Ethics and Advertising. SEA-Practical application of Science, 3(1), 513-518.

Singh, Malini. & Pandey, Atul. (2015). Effects on Emotional Appeal Used in Television Ads on Purchase Decision of Consumer: A Literature Review. International Education & Research Journal, 3(5), 176-178.

Suriani Ghazali, Hasrina Mustafa & Bahiyah Omar. (2014). Kesan Drama Hibur-Didik Dan Dokumentari Dalam Mempengaruhi Niat Untuk Menderma Organ: Satu Eksperimen Berteraskan Model Elaboration Likelihood. Jurnal Komunikasi, 30 (2), 1-20.

Saeed, M., & Baig, A. K. (2013). Islamic shari’ah-compliant marketing. International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, 2(2), 166–178.

Syuhaily Osman & Amimah, A. M. (2010). Pengaruh barangan berjenama ke atas tingkah laku pembelian pengguna. Jurnal Pengguna Malaysia, 14, 10-26.

Tan, K.H. & Munira Nadiya. (2017). Elemen Persuasif dan Budaya dalam papan iklan dan iklan atas talian. E-Bangi, Jounal of Science and Humanities. Special Issue 2, 143-151.

Yusuf Al-Qaradhawi. (2009). Halal dan haram menurut perspektif Islam. Terj. Abu Jabir Muhammad. Edisi ke-2. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.
Published
2021-06-10
How to Cite
Mohamad Rasit, R., Misrom, A. and Abd Jalil, S. J. (2021) “Pandangan Pengguna Muslim Terhadap Paparan Iklan bagi Pembelian Produk yang Baik”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(6), pp. 18 - 25. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.831.
Section
Articles