Amalan Penggunaan Media Digital Guru-Guru di Sekolah Orang Asli

  • Aini Salwati Mohd Yusof Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: tahap pengetahuan, media digital, amalan penggunaan, guru, kanak-kanak Orang Asli

Abstract

Penggunaan ICT (Information and Communication Technology) dalam pengajaran dan pembelajaran pada abad ke-21 ini memainkan peranan yang penting sejajar perkembangan semasa teknologi dunia. Walau bagaimanapun tahap pengetahuan murid-murid Orang Asli mengenai penggunaan teknologi ICT amat rendah. Justeru, peranan guru di sekolah Orang Asli menjadi pemangkin utama kepada perubahan ini. Kajian ini bertujuan melihat amalan penggunaan media digital guru-guru di sekolah Orang Asli. Reka bentuk kajian ini adalah kuantitatif melalui kaedah pengedaran borang soal selidik. Seramai 110 orang guru yang mengajar di sekolah Orang Asli dijadikan sebagai responden kajian. Tiga objektif utama dijadikan sebagai panduan kajian. Data kajian ini dianalisis menggunakan SPSS versi 24.0 secara deskriptif dalam bentuk peratusan dan min. Dapatan kajian ini menunjukkan pengetahuan guru terhadap media digital dan amalan penggunaan media digital dalam kalangan guru-guru Orang Asli berada pada tahap yang tinggi. Secara keseluruhannya amalan penggunaan media digital dalam kalangan guru-guru di sekolah Orang Asli adalah berada di tahap tinggi. Kajian ini turut mencadangkan penyelidikan di masa hadapan diperluaskan kepada minat murid-murid Orang Asli terhadap media digital yang merangkumi kajian perbandingan mengikut lokaliti serta tahap literasi murid-murid.

Statistics
Abstract views: 1211 , PDF downloads: 765

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Razaq Ahmad & Zalizan Mohd Jelas. (2009). Masyarakat Orang Asli: Perspektif Pendidikan dan Sosiobudaya. Bangi: Penerbit UKM. 47-58.

Abdul Wahab Ismail Gani, Kamaliah Hj. Siarap & Hasrina Mustafa. (2006). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang. Kajian Malaysia. Vol. XXIV. No. 1&2.

Abdullah, C. A. dan Ali, H. (2010). Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Abu, B. dan Hoon, L. L. (2005). Tahap pengetahuan dan penggunaan computer dalam kalangan guru-guru di tiga buah Sekolah Menengah Teknik di Kuala Lumpur. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, A., Abdullah, A. G., Ahmad, M. Z. & Abd. Aziz, A. R. (2005). Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Jurnal Pendidikan, 7, 15-24.

Ahmad, S. F. dan Tamuri, A. H. (2010). Persepsi guru terhadap penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan teknologi multimedia dalam pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education, 2(2), 53-64.

Ang Kean Hua. (2016). Pengenalan Rangkakerja Metodologi dalam Kajian Penyelidikan: Satu Kajian Komprehensif. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJ-SSH), 4(4).

Azlina Mohd Khir dan Ma’rof Redzuan. (2013). Atribusi kemiskinan dalam kalangan pelajar Orang Asli di Malaysia. Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013. 4-5 June 2013, Penang, Malaysia.

Christina Andin @ Nur Qistina Binti Abdullah& Hazman Bin Ali. (2009). Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan. T.tp

Doris Padmini Selvaratnam, Abdul Hamid Jaafar, Norlida Salleh, Redzuan Othman, & Siti Hajar Idris. (2012). Transformasi Modal Insan Melalui Peningkatan Pendidikan: Kajian kes komuniti Orang Asli di Cameron Highlands, Pahang. Prosiding Perkem VII. Jilid 2, (pp.1215-1224).

Hasnuddin Bin Ab Rahman, Norfaizuryana Binti Zainal, & Nor Azzarahton Binti Ab Karim. (2015). Keberkesanan Penggunaan ICT Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Bagi Sekolah Kebangsaan Desa Pandan Kuala Lumpur. Proceeding International Conference on Information Technology & Society (of IC-ITS 2015), 238- 252.

Hassan Mat Nor. (2009). Cabaran Pendidikan Masyarakat Orang Asli di Malaysia. Dalam Abdul Razaq Ahmad dan Zalizan Mohd Jelas (edt) Masyarakat Orang Asli: Perspektif Pendidikan dan Sosiobudaya. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hassan Mat Nor. (1998). Orang Asli dan Cabaran Masa Kini: Usaha dan Tindakan yang direncanakan

Johanson G.A.R & Brooks G.P. (2009). Initial Scale Development: Sample Size for Pilot Studies. Educational and Psychological Measurement. SAGE Publications.

James & Margaret. (2014). The honey ant readers: An innovative and bold approach to engaging rural indigenous students in print literacy through accessible, culturally and linguistically appropriate resources [online]. Australian and International Journal of Rural Education, 24 (1), 79-89

Jabatan Kemajuan Orang Asli. (2011b). Pelan Strategik Kemajuan Orang Asli (2011-2015). Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia.

Jabatan Kemajuan Orang Asli. (2012). Laporan Tahunan JAKOA. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia.

Jabatan Kemajuan Orang Asli. (2018). Data Maklumat Asas Bahagian Pembangunan Modal Insan. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia.

Juli Edo. (2012). Pendidikan Orang Asli: Harapan dan Peluang. Dalam Ramle Abdullah, Mohamad Hafis Amat Simin, Azlina Abdullah dan Zurina Mansor (pnyt.) Pendidikan dan Orang Asli dalam Arus Perdana, hlm. 31-40. Kuala Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2013. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013- 2025. Putrajaya: Bahagian Pendidikan Guru.

Khadijah Abdul Razak, Tengku Norhayati Tengku Othman, Mohd. Isa Hamzah & Hafizhah Zulkifli. (2014). Information and Communication Technology among Excellent Islamic Education Teachers in Selangor Malaysia. Journal International Education Studies. 7(13). 146-156.

Khairul Hisyam Kamarudin dan Ibrahim Ngah. (2008). Pembangunan Mapan Orang Asli. Skudai: Penerbit UTM.

Khairun Nisak Sombar@ Abdul Hamid, Maimun Aqsha Lubis, Mohd Aderi Che Noh, Hezlen Suzne Md Noor, Zawatil I’shqi Mustapa. (2016). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Youtube Dalam Subjek Pendidikan Islam. Prosiding wacana Pendidikan Islam Siri Ke 11 (WPI11),247-260

Ma’Rof Redzuan. (2010). Pembangunan dan Kemunduran Komuniti Peribumi: Kes kemiskinan dalam komuniti Orang Asli. Dalam Laily Paim dan Sharifah Azizah Haron (pnyt.) Kemiskinan di Malaysia: Isu Fundamental & Paparan Realiti, hlm. 96-131. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Ma’Rof Redzuan dan Abdul Razak Abd Rahman. (2008). Integrasi Orang Asli dalam masyarakat arus perdana. Dalam Ma’Rof Redzuan dan Sarjit S.Gill (pnyt.) Orang Asli: Isu, Transformasi dan Cabaran, hlm. 252-283. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Mazdi Marzuki, Jabil Mapjabil & Rosmiza Mohd Zainol. (2014). Mengupas Keciciran Pelajar Orang Asli Malaysia: Satu Tinjauan ke dalam Isu Aksesibiliti Sekolah. Malaysian Journal of Society and Space. 10 (2). 189-198

Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada’ Wan Hassan dan Mohd Isa Hamzah. (2017). Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Selangor Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajaran Pendidikan Islam. Asean Comparative Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) V 1(1), 1-13.

Marlina Sahaddin, Maimun Aqhsa Lubis, Mohd Aderi Che Noh & Sitti Rafidah Sahaddin. (2016). Blended Learning Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Prosiding wacana Pendidikan Islam Siri Ke 11(WPI11). Hlm 557-568.

Mohd Fauzi Mohd Harun, NorAini Hj. Idris, Madeline Berma dan Faridah Shahadan. (2006). Kemiskinan di kalangan masyarakat Orang Asli. Jurnal Ekonomi Malaysia 40. 95- 101.

Mohd. Izham & Noraini Attan. (2007). Tahap Kesediaan Guru Sains Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer Dalam Proses Pengajran Dan Pembelajaran. Fakulti Pendidikan, UKM. Jurnal Teknologi, 46 (E), Jun 2007:45-60.

Mohd. Noorhadi Mohd Yusof & Zurinah Tahir. (2017). Kepentingan Penggunaan Media Sosial Teknologi Maklumat dalam Pendidikan IPTA. Journal of Social Science and Humanities. 12 (3). 1-10.

Nazariyah Sani. (2014). Pelaksanaan program literasi & numerasi (LINUS): satu analisis. Tesis PhD. Kuala Lumpur: University Malaya.

Nicholas, C. (2006). The State of Orang Asli Education and Its Roots Problems. Retrieved Sept 19, 2009, from:

http://www.coac.org.my/codenavia/portals/coacv2/images/articles/OA%20Education.pdf

Nicholas, C. (2000). The Orang Asli and The Contest for Resources: Indigenous Politic, Development and Identity in Peninsular Malaysia. Denmark: International Work Group for Indigenous Affairs

Nor Fariha Aniza Binti Md Isa, Nurul Nadia Binti Ahmad Sobri, SofanBin Hashnuddin. (2014). Analisis Trend Penyertaan Dan Keciciran Di Kalangan Pelajar Orang Asli. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Syazwani Mat Salleh, Rosseni Din, Intan Farhana Kamsin, Analisa Hamdan, Siti Zuraida Abdul Manaf, Aidah Abdul Karim, Mazalah Ahmad. (2015). Pembudayaan Literasi ICT Dalam Kalangan Pelajar Orang Asli Menerusi Persekitaran Pembelajaran Peribadi. Journal of Personalized Learning. 1(1), 45-56.

Noriati A. Rashid, Boon, Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad & Wan Kamaruddin Wan Hassan. (2012). Bab 5 dalam Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi kemaskini. Shah Alam: Oxford Fajar Bakti.

Nor āzilah Ngah dan Zarina. (1997). Perception of in-service teachers on the use of computers. Proceedings from the Malaysian Educational Technology Association 10th Convention. Serdang: Universiti Putra Malaysia. May 21-23.

Ong Sze, Chong Zamri Mahamod & Mohd Izham Mohd Hamzah. (2017) Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Bahasa Melayu Negeri Sarawak: Satu Kajian Kes Kementerian Pendidikan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Issn: 2180-4842. Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017): 93-108.

Pallant, J. (2011). A Step by Step guide to data analysis using SPSS. 4th edition. Australia: Allen & Unwin.

Padraig Wims & Mark Lawler. (2007). Investing in ICTs in educational in developing countries: An evaluation of their impact in Kenya. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT). Vol. 3, Issue 1, pp.5- 22.

Rogayah Bt Mohd Zain & Mohd Aderi Che Noh. 2016. Kesan Globalisasi Ke Atas Pendidikan Islam Kini. Prosiding wacana Pendidikan Islam Siri Ke 11(WPI11). 35-42.

Rosmah Binti Abd. Ghani & Mariani Md Nor (2014). Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan oleh Guru Prasekolah Jabatan Pendidikan Prasekolah. IPG Kampus Sultan Mizan. Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.

Sandra Rahman, Abu Bakar Nordin & Norlidah Alias. (2013). Penggunaan ICT Merentas Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK): Tinjauan Di Prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Jurnal Kurikulum& Pengajaran Asia Pasifik. Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya.

Sharifah Nor Puteh & Kamarul Azman. (2011). Tahap Kesediaan Penggunaan Ict Dalam Pengajaran Dan Kesannya Terhadap Hasil Kerja Dan Tingkah Laku Murid Prasekolah. Jurnal Pendidikan Malaysia. 36(1): 25-34.

Siti Hajar Binti Zakariah. (2013). Beban Tugas Guru Mempengaruhi Penggunaan Sumber Teknologi Pendidikan Di Empat Buah Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional di Johor. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Syuhada Md Samsudin & Mohd Aderi Che Noh. (2016). Pembudayaan Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Prosiding wacana Pendidikan Islam Siri Ke 11(WPI11). 191-201.

Vespanathan Supramaniyam. (2015). Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam kalangan guru-guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Rendah Luar Bandar Negeri Johor. Tesis Sarjana. Batu Pahat. Universiti Tun Hussin Onn Malaysia.

Volman, M., & Van Eck, E. (2001). Gender Equity and Information Technology in Education: The 2nd Decade. Review of Educational Research, 71(4), 613-634. Retrieved March 10, 2010, from Science Direct database.

Volman, M., Van, Eck E., Heemskerk, I., & Kuiper, E. (2005). New Technologies, New Differences. Gender And Ethnic Differences In Pupils’ Use Of ICT In Primary And Secondary Education. Computers & Education, 45 (2005), 35-55. Retrieved March 6, 2010, from Science Direct database.

Zamri Mahamod, Norasmah Othman & Mohammed Sani Ibrahim. (2008). Profesionalisme guru novis: Model latihan. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Mahamod. 2014. P&P dalam pendidikan Bahasa Melayu. Cetakan Ketiga. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zainal Abidin Ali. (2008). Peranan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) dalam pembangunan masyarakat Orang Asli. Dalam Maarif Redzuan & Sarjit S. Gill (editor) (2008) Orang Asli: Isu, Transformasi dan Cabaran. Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Zainal Abidin Hj. Ali. (2012). Penilaian Terhadap Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan Orang Asli 2000-2010. Dalam Ramle Abdullah, Mohamad Hafis Amat Simin, Azlina Abdullah dan Zurina Mansor (pnyt.) Pendidikan dan Orang Asli dalam Arus Perdana, hlm. 43-58. Kuala Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin.

Zainal Abidin Ali. (2019). Pendidikan Orang Asli: Ke Arah Lonjakan Kecemerlangan. Journal of Educational Research and Indigeneous Studies. 2(1)
Published
2021-03-08
How to Cite
Mohd Yusof, A. S. (2021) “Amalan Penggunaan Media Digital Guru-Guru di Sekolah Orang Asli”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(3), pp. 215 - 227. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.718.
Section
Articles