Pengetahuan, Sikap dan Kesedaran Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro

  • Mahani Amat Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Suraiya Ishak Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: pengetahuan, sikap, kesedaran, inovasi pembungkusan, usahawan mikro

Abstract

Tingkah laku inovasi pembungkusan didorong oleh faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran. Artikel ini bertujuan untuk mengukur tahap faktor pendorong tingkah laku inovasi pembungkusan yang terdiri daripada faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran usahawan mikro. Kerangka kajian ini berasaskan kepada Teori Tingkah Laku Terancang. Seramai 40 orang usahawan mikro makanan di negeri Selangor telah dipilih sebagai sampel kajian melalui teknik persampelan rawak sistematik. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik dengan enam skala Likert dan mengandungi item-item yang telah disahkan oleh pakar-pakar penilai serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif iaitu berasaskan nilai min dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan purata peratusan dan nilai min keseluruhan bagi tahap pengetahuan dan kesedaran tingkah laku inovasi pembungkusan adalah tinggi. Malah, usahawan juga bersikap sangat positif untuk melaksanakan inovasi pembungkusan. Kesimpulannya, tingkah laku inovasi pembungkusan usahawan mikro didorong oleh faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran setelah mendapat bimbingan agensi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Zaki, I.  (2011). Formula usahawan berjaya. Edisi ke-1. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Ajzen, I.  (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes 50(2): 179–211.

Anwar, N.A.  (2018). Amalan pengurusan kewangan, strategi pemasaran, masalah dan kejayaan usahawan PKS bumiputera. Thesis.Universiti Kebangsaan Malaysia

Anon.  (2014). Giant tidak pinggir produk usahawan IKS. Utusan Online, 29 September. Kota Kinabalu.

Anon.  (2018a). Pasar raya diminta beri ruang PKS jual produk. Berita Harian, 6. Putrajaya.

Anon.  (2018b). Jaga kualiti produk. Harian Metro.

Azmi, A.M, Nik Hairi, O., Lee. K.Y. (2012). Faktor kritikal kejayaan usahawan dalam perniagaan. e-BANGI. Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan 7(1):34-45.

Benachenhou, S.M., Guerrich, B. & Moussaoui, Z.  (2018). The effect of packaging elements on purchase intention: case study of Algerian customers. Management Science Letters 8: 217–224.

Bilovodska, O.A., Klisinski, J., Molybog, M.A., Bilovodska, O.A., Klisinski, J. & Molybog, M.A.  (2016). Packaging in the process of innovative activities as a part of goods distribution management. Marketing and Management of Innovations 4: 31–42.

Buerah, T. & Zoolhilmi, A.  (2015). Pengaruh faktor latar belakang terhadap orientasi sikap keusahawanan dalam kalangan usahawan belia Bumiputera Muslim. Akademika 85(2): 29–43.

Che Mohd Zulkifli, C.O. & Anas, T.  (2014). The marketing of small and medium enterprise (SME) products based on food processing. European Journal of Business and Social Sciences 3(5): 76–87.

Dial, L.A. & Musher-Eizenman, D.R.  (2020). Power of packaging: Evaluations of packaged fruits and vegetables by school-age children in the U.S. Appetite, 148.

Hair, J., Money, A., Page, M. & Samouel, P.  (2007). Research Methods for Business. United States of America: John Wiley & Sons, Ltd.

Hall, H.  (2002). Sharing Capability: The development of a framework to investigate knowledge sharing in distributed organizations. In proceedings of the. Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, 5–6 April. Athens.

Harris, M.L. & Gibson, S.G.  (2008). Examining the entrepreneurial attitudes of US business students. Education+Training 50(7): 568–581.

Hasliza, A.H., Noor Hazlina, A., Ramayah, T., Haniruzila, H., Taghizadeh, S.K. & Marini Nurbanum, M.  (2015). Towards an innovation culture: Enhancing innovative performance of Malaysian SMEs. Academic Journal of Interdisciplinary Studies 4(2): 85–94.

Imiru, G.A.  (2017). The effect of packaging attributes on consumer buying decision behavior in major commercial cities in Ethiopia. International Journal of Marketing Studies 9(6): 43.

Johan, J., Nur Faraeein, Z.A., Jabil, M., Nur Izzah Nabilah, H., Siti Hairah, T. & Alexander, C.C.  (2018). Faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di Daerah Papar , Sabah. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 14 1(1): 142–157.

Khan, G., Khan, F., Khan, G. & Khan, F.  (2017). The role of packaging and labelling in determining “halalness”: an exploratory study of Muslims in two countries. International Journal Islamic Marketing and Branding 2(2): 85–99.

Kollmuss, A. & Agyeman, J.  (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research 8(3): 239–260.

Mahathir, M.  (2012). Doktor Umum: Memoir Tun Dr. Mahathir Mohammad. Petaling Jaya, Selangor: MPH.

Maisarah C.A., & Sarmila M.S., (2017). Belia Dan Keusahawanan Tani : Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Belia Sebagai Usahawan Tani Di Pasir Puteh, Kelantan. Jurnal Wacana Sarjana, 1(1):1-18.

Mohamed, N.B.A., Medina, I.G. & Romo, Z.G.  (2018). The effect of cosmetics packaging design on consumers’ purchase decisions. Indian Journal of Marketing 48(12): 50–61.

Mohebbi, B.  (2014). The art of packaging: An investigation into the role of color in packaging, marketing, and branding. International Journal of Organizational Leadership 3(2): 92–102.

Muhamad Asri A.G., & Zaimah Darawi (2012). Transformasi dan Prestasi Perniagaan Usahawan Melayu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di Johor Bahru, Prosiding PERKEM VII, Jilid 1 (2012) 696 – 708.

Muhammad Ali, H.  (2003). Bisnes Satu Cabang Jihad: Pembudayaan Bisnes untuk Survival. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Nasrudin, N., Rostam, K. & Che Rose, R.A.  (2014). Persepsi penduduk Shah Alam terhadap dasar pengangkutan dan kesediaan mengguna pengangkutan mampan. Malaysian Journal of Society and Space 10(2): 133–142.

OECD. (2018). Entrepreneurship at a Glance 2018 Highlights https://www.oecd.org/sdd/business-stats/EAG-2018-Highlights.pdf

Pathak, A.  (2014). The cognitive power of product packaging. Journal of Business and Management (IOSR-JBM) 16(7): 61–64.

Polyakova, K.  (2013). Packaging Design as a Marketing Tool and Desire to Purchase. Thesis. Saimaa University of Applied Science.

Raffo, C., Lovatt, A., Banks, M. & O’Connor, J.  (2000). Teaching and learning entrepreneurship for micro and small businesses in the cultural industries sector. Education + Training 42(6): 356–365.

Rundh, B.  (2016). The role of packaging within marketing and value creation. British Food Journal 118(10): 2491–2511.

SME Corp. Malaysia.  (2018). Laporan Tahunan SME Corp. Malaysia: Permulaan Baharu.

Suraiya, I., Abd Hair, A., Mohd Yusof, H., Ahmad Raflis, C.O., Sarmila, M.S., Suhana, S., Zaimah, R. & Azima, A.M.  (2015). Penelitian tingkah laku inovasi firma makanan halal kecil di Malaysia: Satu analisis tentatif. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 11(2): 64–76.

Tengku Maaidah & Nor Aishah, B. (2016). Keberkesanan Program Latihan Usahawan Mikro Dalam Membantu Usahawan Bumiputra Islam. Jurnal Reflektika 11(2):59-69.

Vixathep, S. & Phonvisay, A.  (2019). Human capital, innovation and entrepreneurship in micro and small businesses in Laos. Dlm.  Matsunaga, N. (pnyt). Innovation in Developing Countries hlm. 99–121. Kobe University, KobeJapan: Springer, Singapore.

Zaim Shah, A. & Hartini, A.  (2016). Inovasi dalam Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) pembuatan makanan & minumam. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship 1(1): 79–88.
Published
2020-05-17
How to Cite
Amat, M. and Ishak, S. (2020) “Pengetahuan, Sikap dan Kesedaran Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), pp. 1 - 11. doi: 10.47405/mjssh.v5i5.418.
Section
Articles