Ahbar@Akhbar, N., R. Ishak, and J. Yunus. “Peranan Kepimpinan Distributif Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan Dan Kesannya Ke Atas Komitmen Organisasi Dan Iklim Sekolah: Suatu Tinjauan Awal”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), Vol. 6, no. 7, July 2021, pp. 428 -37, doi:https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.852.