[1]
N. Ahbar@Akhbar, R. Ishak, and J. Yunus, “Peranan Kepimpinan Distributif dalam kalangan Pemimpin Pertengahan dan kesannya ke atas Komitmen Organisasi dan Iklim Sekolah: Suatu Tinjauan Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), vol. 6, no. 7, pp. 428 - 437, Jul. 2021.