Ahbar@Akhbar, N., Ishak, R. and Yunus, J. (2021) “Peranan Kepimpinan Distributif dalam kalangan Pemimpin Pertengahan dan kesannya ke atas Komitmen Organisasi dan Iklim Sekolah: Suatu Tinjauan Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 428 - 437. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.852.