Wan Ab Rahaman, W. M. A. F., Yaacob, S. E., Haron, M. S. and Ishak, S. (2021) “Pengurusan Risiko Menurut Perspektif Syarak: Satu Kajian Tinjauan Di Institusi Wakaf Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Terpilih”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(6), pp. 100 - 113. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.822.