Ahbar@Akhbar, Norliza@Noriza, Rosnah Ishak, and Jamal@Nordin Yunus. 2021. “Peranan Kepimpinan Distributif Dalam Kalangan Pemimpin Pertengahan Dan Kesannya Ke Atas Komitmen Organisasi Dan Iklim Sekolah: Suatu Tinjauan Awal”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (7), 428 -37. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.852.