Ahbar@Akhbar, N., Ishak, R., & Yunus, J. (2021). Peranan Kepimpinan Distributif dalam kalangan Pemimpin Pertengahan dan kesannya ke atas Komitmen Organisasi dan Iklim Sekolah: Suatu Tinjauan Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 428 - 437. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.852