(1)
Horace, H.; Mosin, M. Kaedah Humor Dalam Pengajaran Oleh Guru Bahasa Melayu Di Sekolah Rendah : Satu Kajian Fenomenologi. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 63 - 70.