(1)
Talip, R.; Tiop, T. Kesan Komitmen Organisasi Pendidikan Sebagai Moderator Ke Atas Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua Dalam Pengurusan Kurikulum Dengan Efikasi Kendiri Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2020, 5, 30 - 46.