[1]
Ahbar@Akhbar, N., Ishak, R. and Yunus, J. 2021. Peranan Kepimpinan Distributif dalam kalangan Pemimpin Pertengahan dan kesannya ke atas Komitmen Organisasi dan Iklim Sekolah: Suatu Tinjauan Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 7 (Jul. 2021), 428 - 437. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.852.