[1]
Wan Ab Rahaman, W.M.A.F., Yaacob, S.E., Haron, M.S. and Ishak, S. 2021. Pengurusan Risiko Menurut Perspektif Syarak: Satu Kajian Tinjauan Di Institusi Wakaf Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Terpilih. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH). 6, 6 (Jun. 2021), 100 - 113. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i6.822.