Pembelajaran Sejarah Berasaskan Penggunaan Platform Google Classroom dan Aplikasi Kemahiran 4K

  • M. Kaviza
Keywords: platform Google Classroom, kemahiran 4K, mata pelajaran sejarah, persepsi, murid tingkatan dua

Abstract

Kajian berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi murid terhadap pelaksanaan aktiviti pembelajaran sejarah melalui penggunaan platform Google Classroom dan aplikasi kemahiran 4K berdasarkan jantina. Seramai 41 orang murid tingkatan dua terlibat dalam kajian yang ditentukan berdasarkan teknik persampelan berkelompok. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik skala 5 likert yang telah disahkan oleh pakar penilai dan mempunyai nilai ketekalan yang baik. Data kajian ini telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel tak bersandar dengan menggunakan perisian IBMSPSS versi 24. Dapatan kajian ini telah melaporkan bahawa tahap persepsi murid terhadap pelaksanaan aktiviti pembelajaran sejarah melalui penggunaan platform Google Classroom dan aplikasi kemahiran 4K adalah tinggi. Selain itu, tahap persepsi murid terhadap pelaksanaan aktiviti pembelajaran sejarah melalui penggunaan platform Google Classroom dan aplikasi kemahiran 4K juga dilaporkan berada pada tahap tinggi dalam kalangan murid lelaki dan murid perempuan. Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini telah melaporkan bahawa tidak terdapat perbezaan min yang signifikan bagi persepsi murid terhadap pelaksanaan aktiviti pembelajaran sejarah melalui penggunaan platform Google Classroom dan aplikasi kemahiran 4K berdasarkan jantina. Implikasi kajian ini telah membuka ruang cadangan kepada para guru sejarah untuk mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti pembelajaran sejarah dengan menggunakan platform Google Classroom dan mengaplikasikan kemahiran 4K iaitu kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikiran kreatif, kemahiran kolaborasi dan kemahiran komunikasi dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan bagi mata sejarah dengan lebih meluas.

Statistics
Abstract views: 105 , PDF downloads: 88

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ade, C. P.J. (2018). Development of science learning tool based on problem based learning with google classroom to improve argumentative skill. Biosaintifika, 10(2), 348-355.

Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Wan Norma Wan Hamat & Nor Khayati Basir (2019). Penggunaan aplikasi web 2.0 dalam proses pengajaran dan pembelajaran kursus mata pelajaran umum (MPU) di politeknik. E-Bangi, 16(5), 1-13.

Andri, W. (2016). Analysis of factors affecting the use of google classroom to support lectures. Kertas kerja yang dibentangkan di 5th International Conference on Information Technology and Engineering Application Palembang-Indonesia, 19-20 Februari 2016.

Fitriningtiyas, D.A., Umamah, N.S & Sumardi. (2018). Google Classroom: as a media of learning history. ICEGE 2018: Conferences Earth and Environment Science, 1-8.

Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan Budaya Penyelidikan di Kalangan Guru di Sekolah: Satu Penilaian. Tesis Ijazah Kedoktoran, Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia

Joinis Longkiad, Tan, C.K., & Sabariah Sharif. (2018). Kesan penggunaan blog forum sejarah terhadap penerimaan teknologi dan pencapaian pelajar sejarah di sebuah sekolah menengah di daerah Keningau. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (Special Issues), 183-200.

Joko, S., & Kartono, Z.M (2019). Analysis metacognition and communication mathematics in blended learning use google classroom. Unnes Journal of Mathematics Education Research, 8(1), 72-83.

Kaviza, M. (2019). Tahap Persepsi Penerimaan Murid Terhadap Pelaksanaan Model Flipped Classroom Peer Instruction dalam Mata Pelajaran Sejarah. Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education, 3(2), 30-47.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ken, E, Chris, G & Guy, S. (2016). Google classroom: The nuts and Bolts of getting your strated. FD Newletter, 21(1), 2-21.

Lezah @ Lejah Kiamsin & Rosy Talin. (2018). Kaedah pengajaran sejarah yang diminati pelajar dan justifikasinya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 137-145.

Mohamed Amin Embi. (2013). Web 2.0 Interactive Tools: A Quick Guide. Bangi: UKM

Mohd Johari Hassan (2017). Persepsi murid terhadap pembelajaran melalui filem dan penerapan kemahiran pemikiran sejarah. Kertas kerja yang dibentangkan di International Conference on Global Education V Global Education, Common Wealth and Cultural Diversity, 10-11 Aril 2017, Universiti Eksalaiti, Padang Indonesia.

Muhammad Alif Redzuan Abdullah & Sanimah Hussin (2019). Sikap dan persepsi pelajar terhadap penggunaan aplikasi web 2.0 dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Jepun di Universitu Utara Putra Malaysia. Jurnal Linguistik, 23(1), 51-57.

Noradilah binti Aziz & Lai, W.S. (2019). Impak Pendidikan Berasaskan Teknologi Terhadap Peningkatan Prestasi Pelajar di UKM. Jurnal Personalia Pelajar, 22(1), 69-75.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Nur Syazwani Abdul Talib, Mohd Mahzan Awang, Kamarulzaman Abdul Ghani & Nur Azuki Yusuff (2019). Penggunaan multimedia dalam mata pelajaran sejarah. INSANIAH: Online Journal of Language, Communication and Humanities, 2(2), 76-88.

Nurfayanti & Nurbaeti (2019). Pengaruh media pembelajaran Google Classroom dalam pembelajaran analisis real terhadap motivasi belajar mahasiswa. Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika, 2(1), 50-59.

Nurul Hafizah Maarof, Norfiza Apfandi, Nurul Suzaina Joli & Rorlinda Yusof (2020). ITRACK dalam PDP Sejarah: Tinjauan terhadap motivasi pelajar. International Journal of Education and Pedagogy, 2(1), 83-97.

Oppong, C.A. (2013). Gender differences in student’s performance in history of senior high school in Cape Coast. Journal of Arts and Humanities, 2(1), 34-39.

Partnership for 21st Century Skills. (2006). Framework for 21st century learning. Retrieved from http://www.p21.org/documents/ProfDev.pdf

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2016). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Dua. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rossafri Mohamad & Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya. (2007). Impak Bahan Multimedia ke atas mata pelajaran berbentuk naratif: Satu kajian terhadap mata pelajaran sejarah. Prosiding 1st International Malaysia Educational Technology Convention, 920-929.

Sambit, D. (2020). Google classroom as learning management system to teach Biochemistry in a medical school. Biochemistry and Molecular Biology Education, 1-4.

Sugiarto, R & Aman. (2020). The ultization of Google Classroom in implementing Distance Learning in Islamic High School al-Azhar 9 of Yogyarkata during Covid-19 Pandemic. Proceeding of Annual International Conference on Social Science and Humanities (AICOSH 2020), 100-104.

Ula, N.El.F, Lilis, S & Trisnendri, S. (2019). Penerapan Google Classroom dalam pembelajaran Inggeris kepada guru bahasa Inggeris SMP di Subang. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimus), 2(2), 183-191.
Published
2021-07-10
How to Cite
Kaviza, M. (2021) “Pembelajaran Sejarah Berasaskan Penggunaan Platform Google Classroom dan Aplikasi Kemahiran 4K”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), pp. 171 - 179. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.920.
Section
Articles