Kaedah Pengajaran Sejarah yang Diminati Pelajar dan Justifikasinya

  • Lezah @ Lejah Kiamsin Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Rosy Talin Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: kaedah pengajaran, sejarah, pra-universiti, proses pembelajaran

Abstract

Kaedah pengajaran merupakan elemen penting dalam merangsang minat seterusnya pencapaian pelajar dalam sesuatu mata pelajaran, lebih-lebih lagi bagi mata pelajaran Sejarah yang dianggap sebagai mata pelajaran yang membosankan sejak dahulu lagi. Jesturu itu, objektif kajian ini ialah mengenalpasti kaedah pengajaran yang diminati oleh para pelajar pra universiti khususnya pelajar yang mengambil mata pelajaran Sejarah dan sebab-sebab yang mendorong pelajar meminati kaedah tersebut. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif yang menggabungkan dua kaedah yang utama iaitu temu bual dan pemerhatian. Persampelan bertujuan digunakan dalam kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada empat orang pelajar yang mengambil mata pelajaran Sejarah pada peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) di daerah Kota Kinabalu. Dapatan kajian ini dapat dilihat dari tema utama kajian yang wujud iaitu kaedah pelajar minati serta justifikasi pemilihan kaedah tersebut dikalangan pelajar. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan wujud kepelbagaian kaedah para pelajar minati iaitu kaedah pembentangan, sesi soal jawab, Gallery Walk dan perbahasan. Seterusnya, selain dapat memupuk pelbagai kemahiran baru, meningkatkan motivasi, minat seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar merupakan justifikasi yang diberikan para pelajar terhadap pemilihan kaedah di kalangan pelajar. Oleh yang demikian, guru berperanan penting memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan kehendak pelajar sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai.

Statistics
Abstract views: 1470 , PDF downloads: 14179

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahamad Rahim, Azwani Ismail, Abdul Razaq Ahmad, Zahara binti Aziz & Sharifah Nur Puteh . (2011). Kurikulum Sejarah Ke Arah Pembentukan Perpaduan Kaum di Malaysia. Jurnal Pendidikan dan Latihan, 3(1): 1-19.

Abdul Said Ambotang, Baharum Mohamad & Dullah Yute. (2014). Faktor Penyumbang Pencapaian Rendah Mata Pelajaran Ekonomi STPM di Sabah: Satu Tinjauan Awal. Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah: 29-39

Abdul Talib Hashim, Amir Hasan Dawi, Hamidah Yusuf & Zahari Suppian. (2012). Gaya pembelajaran pelajar tingkatan enam di Malaysia. Malaysian Education Research Repository, 5.

Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2005). Kemahiran Interpersonal Untuk Guru. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ariegusrini  Agus  & Mohamad Johdi Bin Salleh.(2009). Kreativiti pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Dlm. Abdul Razaq & Isjoni;. Transformasi pengajaran dan pembalajaran Sejarah :183 – 196.

Anuar Ahmad & Nelson Jinggan. (2015). Pengaruh kompentensi kemahiran guru dalam pengajaran terhadap pencapaian akademik dalam mata pelajaran sejarah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 3(2): 1-11.

Anuar Ahmad, Siti Haisah Abd Rahman & Nur Atiqah T. Abdullah. (2009). Tahap keupayaan guru sejarah dan hubungannya dengan pencapaian murid di sekolah berprestasi rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34(1): 53-66.

Attard, A., Ioio, E. D., Geven, K., & Santa, R. (2011). Time a New Paradigm in Education: Student-Centered Learning: Student-Centered Learning SCL toolkit. Liaga Deca. The European Student’ Union.

Azizi Yahaya & Nurfaizah Abdul Majid. (2011). Hubungan antara budaya formal sekolah dan gaya pembelajaran pelajar dengan pencapaian akademik pelajar sekolah menengah. Journal of Educational Psychology and Counseling,  2: 78-112

Booth, A. (1993). Learning History in university : Student view on teaching and assessment. Studies in Higher Education, 18(2): 227-235.

Borries BV. (2000). Methods and Aims of Teaching History in Europe : A Report on Youth and History. In Stearns, P. N., Seixas, P., and Wineburg, S. (eds.) Knowing Teaching and Learning History: National and International Perspectives. New York: New York Press.: 246 – 261.

Bower, M., & Hedberg, J. G. (2010). A qualitative multimodal discource analysis of teaching and learning in a web-conferencing environment- the efficacy of student-centered learning design. Computer and Education, 54:462-478.

Brown TC. (2003). The effect of verbal self-guidance training on collective efficacy and team performance. Personnel Psychology, 56(4): 935–64.

Cooper P. Mclntyre D. (1996). Effective teaching and learning: Teachers perspectives. Buckingham. Open University Press.

Erlingsson, C., & Brysiewicz, P. (2013). Orientation among multiple truths: An introduction to qualitative research. African Journal of Emergency Medicine, 3: 92-99.

Garrett, T. (2008). Student-centered and teacher-centered classroom management: A case study of three elementary teacher. Journal of Classroom Interaction, 43(1): 34-47.

Guan, L. C., & Sin, T. W. (2009). Kajian tentang faktor pertalian sikap pelajar, minat pelajar, pengaruh guru dan penglibatan ibu bapa terhadap pencapaian mata pelajaran sejarah di kalangan pelajar tingkatan empat di Melaka. Jurnal Penyelidikan Pendidikan : 48-62.

Ismail Said. (2014). Kaedah pengajaran Sejarah. Puchong, Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Kai I. Cheng. (2009). Effect of laner-centered teaching on motivation and learning strategies in a third-year pharmacoteraphy course. American Journal of Pharmaceutical Education, 73(3): 1-8.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Sukatan Pelajaran Sejarah STPM. Majlis Peperiksaan Malayisa.

Merriam, S.B. (2009). Qualitative Research and Case Study Application in Education. San Francisco: Jossey -Bass Pub.

Mohd Anuar Mamat. (2015). Teknik soal-jawab dalam pengajaran imam abu hanifah Suatu analisis terhadap kitab Al-alim Wa al-Mutaallim.  Journal of Islamic Education, 3:1-12.

Muhammad Faizal A. Ghani, Norfariza Mohd Radzi, Simin Ghavifekr & Husaina Banu Kenayatullah. (2014). Pengurusan disiplin murid di sekolah kawasan bandar dan luar bandar: Perspektif pemimpin sekolah.  Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 1(1): 7-40

Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad & Mohd Suhaimi Abdul Rahman. (2014). Penggunaan peta minda oleh pelajar cerdas dalam pembelajaran sejarah. Jurnal pendidikan Malaysia, 39(2): 95-100.

Mohd Samsudin & Shahizan Shaharuddin. (2012). Pendidikan dan pengajaran mata pelajaran sejarah di sekolah di Malaysia.  Malaysian Journal of History, Politics & Strategy, 39 (2): 116-141

Nor Erna Abu & E.K. Leong. (2014). Hubungan antara sikap,minat, pengajaran guru dan pengaruh rakan sebaya terhadap pencapaian matematik tingkatan 4. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2(1): 1-10.

Othman Lebar. (2014). Penyelidikan kualitatif: Pengenalan Kepada Teori dan Metode. Selangor: Smart Print & Stationer Sdn Bhd.

Owens, D, N., & Key, S. (2012). Student-Centered Learning: Instructional strategies that work. Delta Journal of Education, 2(2): 143-152.

Peng, C. F., & Mohamed, R. (2013). Keberkesanan penggunaan akhbar dalam pengajaran karangan dalam kalangan pelajar tingkatan enam. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 3(2): 18-30.

Pet, M., & Sihes, A. (2013). Pemikiran guru cemerlang mata pelajaran tingkatan enam dalam pengajaran. International Seminar on Quality and Affordable Education, :34-39..

Piaw, C. Y. (2014). Kaedah Penyelidikan (Vol. Edisi Ketiga). Kuala Lumpur, Malaysia: Mc Graw Hill.

Poh, B.T & Ng, M.L.Y. Abdullah. (2008). Kesan faktor jantina, etnik dan gaya kognitif ke atas pencapaian Pengajian Am. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 23: 123-140

Renuka Ramakrishnan & Siti Hawa Abdullah, (2012), Penggunaan Sumber Digital Sejarah dalam Kalangan Guru Sejarah. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012. Universiti Teknologi Malaysia.Rivero, I.L.,

Rohani Arbaa, Hazri Jamil & Nordin Abd Razak. (2010). Hubungan guru-pelajar dan kaitannya dengan komitmen belajar pelajar: Adakah guru berkualiti menghasilkan perbezaan pembelajaran antara jantina. Jurnal Pendidikan Malaysia, 53(2): 61-69.

Rong-Ji Chen. (2010). Investigating model for preservice teachers’ use of technology to support student-centered learning. Computer and Education, 55: 32-42.

Rossafri Mohamad & Shabariah Binti Mohamad Shariff. (2011). Kesan penggunaan laman sosial ke atas kaedah perbincangan di dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, 1(1): 75-80.

Sulaiman Md. Yassin, Mohd. Salleh Lebar & Azlina Abu Bakar. (2002). Komunikasi Dalam Pengajaran dan Kepemimpinan Pendidikan. Shah Alam: Karisma Publication.

Tan Choon Keong & Carol Abu. ( 2013). Pengaplikasian vedio youtube: Bahan bantu mengajar (BBM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains sosial. Universiti Malaysia Sabah.

Wright, G. B. (2011). Student-centered learning in high education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 23(3): 101-113.
Published
2018-05-15
How to Cite
Kiamsin, L. @ L. and Talin, R. (2018) “Kaedah Pengajaran Sejarah yang Diminati Pelajar dan Justifikasinya”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(2), pp. 137 - 145. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v3i2.92.
Section
Articles