Aplikasi Kemahiran Belajar dan Inovasi (4C) dalam kalangan Murid Sejarah: Satu Tinjauan Awal

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: Kemahiran belajar dan inovasi (4Cs), mata pelajaran sejarah, murid

Abstract

Kajian secara deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap aplikasi kemahiran belajar dan inovasi (4Cs) iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran pemikiran kritis, kemahiran kreativiti, kemahiran kolaborasi dalam kalangan murid. Seramai 60 orang murid tingkatan empat yang ditentukan berdasarkan teknik persampelan rawak mudah. Soal selidik merupakan instrumen kajian ini. Data kajian ini dianalisis secara deskriptif iaitu min dan sisihan piawai dan secara inferensi iaitu ujian-t sampel tak bersandar melalui perisian IBM SPSS. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap aplikasi kemahiran belajar dan inovasi (4Cs) iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran pemikiran kritis, kemahiran kreativiti, kemahiran kolaborasi berada pada tahap sederhana tinggi dalam kalangan murid. Tambahan pula, dapatan kajian ini juga menunjukkan tahap aplikasi kemahiran belajar dan inovasi (4Cs) berada pada tahap sederhana tinggi dalam kalangan murid lelaki dan murid perempuan walaupun tidak terdapat perbezaan min yang signifikan bagi aplikasi kemahiran belajar dan inovasi (4Cs) berdasarkan jantina. Implikasi kajian ini menyediakan sumber maklumat kepada para guru untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sejarah dengan mengaplikasikan kemahiran belajar dan inovasi (4Cs) dengan lebih meluas lagi.

Statistics
Abstract views: 506 , PDF downloads: 334

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balan, K & Ivy, L. (2014). Pembelajaran kreativiti berdasarkan jantina pelajar tingkatan empat di Kota Kinabalu Sabah. Seminar Kebangsaan Integriti Keluarga, 1-6.

Dwita, T., Yustinus, V.A & Saiful, R. (2020). Effectiveness of environmental change learning tools based STEM-PjBL towards 4C skills of students. Journal of Innovative Science Education, 9(2), 181-187.

Irwan Fariza Sidik, Mohd Mahzan Awang & Abd Razaq Ahmad. (2020). Keterlibatan Pelajar dan hubungannya dengan kemahiran insaniah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 45(1), 68-74.

Irwan Fariza Sidik, Mohd Mahzan Awang & Abdul razaq Ahmad. (2019). Teacher’s support and student involvement in learning activities on enhancing student academic achievement. The Journal of Social Sciences Research, 5(7), 1167-1175.

Kaviza, M. (2020). Amalan Kemahiran Pembelajaran Terarah Kendiri dalam Mata pelajaran Sejarah: Perspektif murid Tingkatan dua. Malaysian Journal of Social Sciences & Humanities, 5(1), 109-115.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mohd Sahrul Nizam Sahidin & Muhammad Suhaimi Taat. (2020). Pembelajaran koperatif kemahiran 4K dan penggunaan media digital terhadap sikap akademik pelajar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 5(4), 133-141.

Muhammad Ayisy Baharudin & Mohd Ashraf Ibrahim. (2019). Kesediaan pelaksanaan pengajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih sejarah IPG Zon Selatan. Jurnal Penyelidikan Sains Sosial, 2(5), 32-42.

Muhammad Sabri Shahrir, Nurulhuda Osman & Ilyani Syiham Muhammad. (2020). Aplikasi Konsep 4C pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelajar sarjana mod pengajian pendidikan bahasa Arab cuti sekolah UIAM. e-Jurnal Bahasa dan Linguistik, 2(1), 12-22.

Noorul Jannah Azaman & Nor Aishah Buang (2019). Tahap kemahiran abad ke-21 pelajar dalam mata pelajaran perniagaan berdasarkan lokasi sekolah dan jantina. International Conference in Global Education VII, 851-858.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Nurazuraini Mustapa, Mahzan Awang & Abdul Razaq Ahmad (2016). 21st Century knowledge and skills in teaching and learning history. International Conference on Education and Regional development, 10-17.

Nurul Hashrah Salehudin, Noor Hasimah Hassan, Nur Aida Abd Hamid. (2015). Matematik dan Kemahiran abad ke-21: Perspektif pelajar. Jurnal Pendidikan Matematik, 3(1), 24-36.

Partnership for 21st Century Skills. (2006). Framework for 21st century learning. Retrieved from http://www.p21.org/documents/ProfDev.pdf

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2018). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sejarah Tingkatan 4 dan 5. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rohani Arbaa, Hazri jamil & Mohammad Zohir Ahmad. (2017). Model Bersepadu Penerapan Kemahiran Abad ke-21 dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(1), 1-11.

Said Hamid Hasan. (2019). Pendidikan Sejarah untuk kehidupan abad ke-21. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 2(2), 61- 72.

YM Raja Abdullah Raja Ismail & Daud Ismail. (2018). Aplikasi ‘Konsep 4C’ pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih pengajian agama Institut pendidikan guru kampus Dato’ Razali Ismail. Asian People Journal, 1(1), 45-65.

Zamri Mohamad & Noor Syazwani Rani (2013). Tahap kemahiran generik pelajar dalam pembelajaran kesusasteraan melayu. Sains Humanika, 64(1), 17-21.
Published
2020-06-14
How to Cite
Kaviza, M. (2020) “Aplikasi Kemahiran Belajar dan Inovasi (4C) dalam kalangan Murid Sejarah: Satu Tinjauan Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), pp. 151 - 159. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.654.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>