Kecenderungan Keusahawanan terhadap Aspirasi Kerjaya Keusahawanan Atas Talian dalam kalangan Pelajar Tingkatan 6

  • Azwin Darlina Ismail @ Hj Ja'far Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Nor Aishah Buang Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Norasmah Othman Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: aspirasi, pelajar tingkatan 6, usahawan atas talian, kerjaya keusahawanan

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti aspirasi pemilihan kerjaya keusahawanan atas talian dalam kalangan pelajar Tingkatan 6 di sekolah daerah Segamat. Seramai 175 orang responden telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Kaedah kajian ini menggunakan kajian tinjauan dan instrumen yang digunakan ialah borang soal selidik. Data dalam kajian ini diuji dengan menggunakan statistik deskriptif yang melibatkan skor min dan sisihan piawaian. Ujian kolerasi yang digunakan dalam kajian ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara kecenderungan keusahawanan dengan aspirasi keusahawanan atas talian . Data dianalisis menggunakan perisian Statistical Package Social Science (SPSS) versi 23. Hasil dapatan kajian ini mendapati tahap aspirasi keusahawanan pelajar Tingkatan 6 ini berada pada tahap sederhana tinggi. Manakala hubungan antara tahap kecenderungan keusahawanan dengan aspirasi pemilihan kerjaya keusahawanan atas talian berada pada tahap yang lemah. Implikasi dalam kajian ini mencadangkan agar pelajar perlu didedahkan dengan platform perniagaan atas talian agar dapat menarik minat pelajar menceburi bidang keusahawanan.

Statistics
Abstract views: 805 , PDF downloads: 819

Downloads

Download data is not yet available.

References

Armanurah Mohamad, Mouhammad Hussin, & Nor Aishah Buang. (2014). Exploring Dimension Of Entrepreneurial Skills Among Student Enterprise Of Universiti Utara Malaysia. International Multilingual Journal Of Contemporary Research, 2(2), 37-51.

Baharu Kemat Alhaj, Mohammed Zain Yusof, & Dan Nita Edama. (2011). Entrepreneurial Intention: An Empirical Study Of Community College Students In Malaysia. Jurnal Personalia Pelajar, 14(1), 45-58.

Buerah Tunggak & A. Zoolhilmi. (2015). Pengaruh Faktor Latar Belakang Terhadap Orientasi Sikap Keusahawanan Dalam Kalangan Usahawan Belia Bumiputera Muslim. Akademika, 85(2), 29–43. Http://Doi.Org/10.17576/Akad-2015-8502-03.

Eriniwati Aliza Miaat. (2014). Faktor Yang Mendorong Kecenderungan Pelajar Kolej Vokasional Ke Arah Bidang Keusahawanan. Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Faraliyana Rahimi & Nor Aisyah Buang. (2017). Perbandingan Tahap Sikap Keusahawanan Sumber Dorongan, Dan Efikasi Kendiri Dengan Tahap Aspirasi Keusahawanan Mahasiswa Jurusan Ekonomi, UKM, UPM Dan UKM. Journal of Business and Social Entrepreneurship, 1(1): 29-38.

Fauzi, H., Jamal, A., & Mohd Saifoul, Z. N. (2014). Kaedah Penyelidikan Dan Analisis Data SPSS. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Ghazali, D., & Sufean, H. (2016). Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan: Amalan Dan Analisis Kajian. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Global Economic Monitor World Trend Plus. (2020). Perbandingan Pendapatan Ber Kapita Singapura Dan Malaysia.

Jabatan Statistik Malaysia. (2020). Jumlah Populasi Rakyat Malaysia Mengikut Umur, Jantina Dan Daerah Tahun 2019.

Mai Ngoc Khuong & Nguyen Huu An. (2016). The Factors Affecting Entrepreneurial Intention Of The Students Of Vietnam National University - A Mediation Analysis Of Perception Toward Entrepreneurship. Journal of Economics, Business And Management, 4(2), 104-11.

Muhammad Shoiab Farooq, Norizan Jaafar, Kartinah Ayupp, Maimoona Salam & Yasir Hayat Mughal. (2016). Impact of Entrepreneurial Skills And Family Occupation On Entrepreneurial Intentions. Sci. Int. (Lahore), 28(3), 3146-3148.

Noorkartina, M., Lim, H.-E., Norhafezah, Y., & Soon, J.-J. (2015). Estimating the Effect of Entrepreneur Education On Graduates’ Intention To Be Entrepreneurs. Education + Training, 57(8/9), 874–890. Http://Doi.Org/10.1108/ET-03-2014- 0030

Norasmah Othman & Salmah Ishak. (2011). Kecenderungan Terhadap Pemilihan Kerjaya Keusahawanan Mengikut Persepsi Peserta Skim Usahawan Siswa. Jurnal Teknologi, 56, 47-63.

Norasmah Othman, Nor Hafiza Othman & Rahmah Ismail. (2012). Impact of Globalization on Trends in Entrepreneurship Education In Higher Education Instituitions. International Journal of Trade, Economics and Finance, 3(4), 267-271.

Norasmah Othman. (2002). Keberkesanan Program Keusahawanan Remaja Di Sekolah Menengah. Tesis Fakulti Pendidikan. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Norfadhilah Nasharudin & Halimah Harun. (2010). Aspirasi Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(1), 11-17.

Norudin Mansor, Siti Haryati Shaikh Ali & Nor Aishah Abdul Ghani. (2011). Entrepreneurial Intention: Does Malaysian Secondary School Provide the Platform. Kuwait Chapter of Arabian. Journal of Business And Management Review, 1(3), 19-35.

Nur Zafirah Abdul Rahim. (2017). Impak Kursus Keusahawanan Terhadap Kecenderungan Pelajar Dalam Pemilihan Kerjaya Keusahawanan. Projek Penyelidikan. UKM, Bangi.

Okoye, L. J. (2016). Psychosocial Predictors of Entrepreneurial Intention Among Nigerian Graduates. International Journal of Psychology and Counselling, 8(6), 73-80. http:// Academicjournals.Org/Journal/IJPC/Article- Abstract/107459158922

Peng, Z., Lu, G. & Kang, H. (2012). Entrepreneurial Intentions And Its Influencing Factors: A Survey Of The University Students In Xi’an China. Creative Education, 3(12), 95-100.

Ravi Nagarathanam & Nor Aishah Buang. (2016). The Relationship Between Attitude, Intention and Entrepreneurship Career Choice Among Malaysian Indian Undergrauates. Akademika, 86(2), 43-52.

Ravi Nagarathanam. (2015). Hubungan Sikap, Pemikiran Dan Tingkah Laku Terhadap Keinginan Dalam Pemilihan Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Prasiswazah India Di Institusi Pengajian Tinggi Sekitar Bangi. Projek Penyelidikan. UKM, Bangi.

Salmianti Binti Mutalib. (2014). Tinjauan Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Kolej Komuniti Bandar Penawar, Bandar Penawar, Johor, Malaysia.

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2019.

Vase. Ai. (2020). Change in Consumer Purchase Behaviors (April, 2020)

W. Mohd Zaifurin, W. N., Ibrahim, M., Nor Hayati, S., & Sabri, A. (2016). Conceptual Framework of Adolescent’s Intention to Involving in Entrepreneurship at Malaysia. International Journal of Research in Business and Sosial Sciences, 6(2), 166–182.

Wan Mohd Zaifurin Wan Nawang, Nor Hayati Sa’at, Sabri Ahmad & Ibrahim Mamat. (2016). Kecenderungan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Negeri Terengganu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 41(1), 87-98

Zaidatol Akhmaliah Lope Pihie & Afsaneh Bagheri. (2011). Malay Student’ Entrepreneur Attitude and Entrepreneurial Efficacy In Vocational And Technical Secondary School Of Malaysia. Journal Pertanika Science Social and Humanity, 19(2), 433-447
Published
2021-02-07
How to Cite
Ismail @ Hj Ja’far, A., Buang, N. A. and Othman, N. (2021) “Kecenderungan Keusahawanan terhadap Aspirasi Kerjaya Keusahawanan Atas Talian dalam kalangan Pelajar Tingkatan 6”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), pp. 9 - 21. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.646.
Section
Articles