Kebolehgunaan Massive Open Online Course (MOOC) Sebagai E-Pembelajaran dalam Pengajaran Pengaturcaraan di Sekolah Menengah

  • Nur Shafinaz Binti Ahmad Shakir Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Nor Hafizah Binti Adnan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: e-pembelajaran, platform pembelajaran digital, pengaturcaraan, Massive Open Online Learning (MOOC)

Abstract

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyarankan agar guru-guru sentiasa berinovasi dalam merancang strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) mengikut perkembangan teknologi terkini. Kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP) amat penting bagi memastikan guru menyampaikan pembelajaran dengan berkualiti dan murid mudah memahami proses pengajaran yang berlaku terutamanya bagi matapelajaran yang melibatkan pengaturcaraan. Hal ini kerana pengaturcaraan merupakan satu pembelajaran yang sangat kompleks dan sukar difahami. Oleh yang demikian, e- pembelajaran merupakan satu kaedah pedagogi yang diperkenalkan bagi memudahkan pelajar memahami konsep pengaturcaraan dengan berkesan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kebolehgunaan e-pembelajaran menggunakan platform Massive Open Online Learning (MOOC) dalam pengajaran pengaturcaraan di sekolah menengah. Kajian ini menggunkan reka bentuk kuasi-eksperimen iaitu melibatkan seramai 60 orang sampel yang terdiri daripada pelajar Tingkatan 3 Sekolah Kebangsaan Seri Muda. Sampel ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu 30 orang pelajar daripada kumpulan kawalan dan 30 orang pelajar daripada kumpulan rawatan. Kajian mendapati kedua-dua kumpulan kawalan dan rawatan mempunyai pengetahuan sedia ada pada tahap sederhana. Manakala hasil ujian t menunjukan terdapat perbezaan min yang signifikan pencapaian ujian pra dan pasca antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kajian ini membuktikan bahawa penggunaan e-pembelajaran MOOC dapat meningkatkan tahap pengetahuan pelajar walaupun hasil dapatan t-test menunjukan perbezaan peningkatan ujian pra dan pasca bagi kumpulan rawatan hanya sedikit.

Statistics
Abstract views: 884 , PDF downloads: 768

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alammary A. (2019). Blended Learning Model for Introductory Programming Courses: A Systematic Literature Review. PLoS ONE. 14(19): e0221765.

Bada (2015). Constructivism Learning Theory: A Paradigm for Teaching and Learning. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME), 6(1):66-70.

Begona, G. (2016). Future Trends in the Design Strategies and Technological Affordance of E-Learning. Springer International Publishing 2016.

Farhana Nor Shuhada & Khalid, F., (2017). Penggunaan Aplikasi Edmodo dalam Program Pengajaran dan Pembelajaran. Pembelajaran Abad ke-21: Trend Integrasi Teknologi hlm 50-57. Bangi: Kuala Lumpur.

Gabriela (2015). A Study about Using E-learning Platform (Moodle) in University Teaching Process. Social and Behviorisme, 180:426-432.

Ibrahim Ouhbi (2015). Learning Basic Programming Concepts by Creating Games with Scratch Programming Environment. Social and Behviorisme. 191:1479-1482.

Ismail, A., Hayati, M., Yatim, M., Sahabudin, N.A., Zuhaidah, N. & Zain, M. (2016). Keupayaan Murid Sekolah Rendah Mempelajari dan Menerokai Bahasa Pengaturcaraan Visual Capability of Primary School Pupils in Learning and Exploring Visual Programing Language. Journal of ICT in Education. 3: 2289–7844.

Joelle, E. (2017). Improving Student Learning in an Introductory Programming Course using Flipped Classroom and Competency Framework. Global Engineering Education Conferences. 49-55.

Marini Abu Bakar (2018). Kerangka Bagi Persekitaran Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Untuk Latihan Pengaturcaraan Kendiri. Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 10(1): 24-38.

Mayer, R. E. (2009). Elements of a Science of E-learning. Journal of Educational Computing, 29(3):297–313.

Meysun Hamdi & Thair Hamtini (2016).  Designing an Effectives E-Content Development Framework for the Enchancement of Learning Programming. International Journal of Emerging Technology in Learning (IJET). 1:131-141.

Miftahul Daud (2017).  Improving Junior High Schools’ Critical Thinking Skills Based on Test Three Different Models of Learning. International Journal of Instruction. 10(1):101-116.

Najeh Rajeh Alsalhi, Mohd Elmagzoub Eltahir & Sami Sulieman Al-Qatawneh (2019). The Effect of Blended Learning on the Achievement of Ninth Grade Students in Sciences and Their Attitudes Towards its Use. Heliyon 2019.

Nelson, M. (2016). Computer Science Education in the Age of CS for All | HuffPost.

Noraffandy Yahya (2011). Kesediaan Penggunaan E-Learning di Kalangan Pelajar Tahun Dua Kursus Sarjana Muda Sains, Komputer serta Pendidikan di Malaysia. Jurnal of Education Social Science. 1:121-124.

Noraya Elya Mohammad (2017). Penggunaan FROG VLE Sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS) di Sekolah Seluruh Malaysia. Pembelajaran Abad ke-21: Trend Integrasi Teknologi hlm 35-49. Bangi: Kuala Lumpur.

NorAsyikin Osman (2017). Student Readiness in Learning Arabic Languages Based on Blended Learning. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 6(5).

Oliver, M., & Trigwell, K. (2000). “Can 'Blended Learning' Be Redeemed?”. E-learning and Digital Media, 2(1):17-26.

Syed Lamsah Syed Chear (2017). Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Aplikasi Whatsapp dan Telegram di Universiti Swasta. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(2):2017.

Talib N. (2016). Mengkaji Pentaksiran Pengaturcaraan Komputer Bedasarkan Penyelesaian Masalah Kreatif Menggunakan Pendekatan “Grounded Theory”. Journal of Advance Research in Social and Behaviour Sciences.5(1): 25-38.

Thomas K.F. Chiu & Daniel, C. (2015). Design of Learning Objects for Concept Learning: Effects of Multimedia Learning Principles and an Instructional Approach. Interactive Learning Environments.

Vidya (2016). Pengertian, Karakteristik dan Manfaat E-Learning.

Yusof, S.S. M., (2017). Keberkesanan Penggunaan Alat Bantu Mengajar Interaktif bagi Meningkatkan Kefahaman Konsep Pengaturcaraan dalam Kalangan Pelajar.
Published
2020-06-14
How to Cite
Ahmad Shakir, N. S. and Adnan, N. H. (2020) “Kebolehgunaan Massive Open Online Course (MOOC) Sebagai E-Pembelajaran dalam Pengajaran Pengaturcaraan di Sekolah Menengah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), pp. 33 - 41. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.429.
Section
Articles