Elemen Kerohanian dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah di Negeri Selangor Darul Ehsan

  • Ahmad Nasir Mohd Yusoff Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Mohd Taufik Mohd Ayup Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Arfah Ab Majid Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Keywords: elemen, kerohanian, program, kebersihan, sekolah menengah

Abstract

Kebersihan kawasan persekitaran yang baik mendorong pelestarian sebuah tamadun yang stabil. Pada tahun 2004, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Program Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (Program 3K). Program ini merupakan penambahbaikan kepada program sedia ada iaitu Program Sekolah Selamat, Program Kesihatan dan Kebersihan serta Program Keceriaan dan Keindahan Sekolah yang dimulakan sejak tahun 1991. Program ini berjaya mengubah pemandangan kawasan sekolah yang lebih ceria dan selamat. Kajian ini berhasrat melihat keberkesanan Program 3K dengan mengenal pasti persepsi, tingkah laku positif dan pembentukan sahsiah pelajar. Hasil kajian mendapati beberapa perkara penting antaranya; secara keseluruhan pengetahuan pelajar terhadap Program 3K berada pada tahap sederhana, secara keseluruhan penerapan elemen-elemen Kerohanian dalam program penjagaan kebersihan dalam Program 3K adalah pada tahap sederhana, persepsi pelajar terhadap keberkesanan Program 3K di sekolah khususnya komponen kebersihan adalah positif, tingkah laku pelajar terhadap penjagaan kebersihan di luar kawasan sekolah adalah positif, persepsi pelajar terhadap tanggungjawab menjaga kebersihan adalah negatif dan perkaitan songsang antara tahap pengetahuan dengan tingkah laku pelajar iaitu semakin tinggi tahap pengetahuan pelajar semakin rendah akhlak pelajar. Data dikumpul melalui pengedaran borang soal selidik. Alat kajian yang digunakan dibina sendiri dengan perbincangan bersama penyelia. Soal selidik diedarkan kepada 300 pelajar di negeri Selangor. Data yang diperoleh diproses menggunakan perisian IBM SPSS Statistics 20. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menilai tahap pengetahuan dan persepsi, ujian-t untuk melihat perbezaan antara pelajar bandar dengan luar bandar dan korelasi bagi melihat perkaitan tahap pengetahuan pelajar terhadap tingkah laku pelajar. Keputusan boleh disimpulkan bahawa tahap pengetahuan pelajar terhadap Program 3K tidak mendorong perilaku positif pelajar dalam menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Hal ini disebabkan pelaksanaan dan penerapan aspek kerohanian begitu lemah dan tidak diberikan perhatian dalam membina perilaku dan jati diri pelajar. Hal ini tidak menepati FPK yang bermatlamatkan pelajar seimbang dan menyeluruh dengan menerapkan empat komponen iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Statistics
Abstract views: 540 , PDF downloads: 353

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Shahrin Awaluddin, Zamri Abdul Rahim, Khadijah Abdul Razak (2004). Keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar. Laporan penyelidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Abdullah, Nurul Hidayah Liew and Shafii, Haryati and Seow, Ta Wee (2013). Pengetahuan dan tingkah laku murid terhadap alam sekitar: satu kajian awal. In: Persidangan Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar Kali Ke 4, 5-6 Mac 2013, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak

Abdul Latiff Ahmad, Samsudin A. Rahim, Latiffah Pawanteh & Fauziah Ahmad (2012). The Understanding of Environmental Citizenship among Malaysian Youth: A Study on Perception and Participation. Canadian Center of Science and Education, 8, 5, 85-92.

Abd Rahim Abd Rashid (2001). Nilai-nilai Murni Dalam Pendidikan: Menghadapi Perubahan dan Cabaran Alaf Baru.Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn Bhd

Abdullah, Nurul Hidayah Liew and Shafii, Haryati and Seow, Ta Wee (2013). Pengetahuan Murid dan perkaitan Ibu Bapa Terhadap Kesedaran Alam Sekitar : Satu Kajian Awal. Jurnal Teknologi (Social Science), 64 : 1, 51 -57.

Afeeqa Afeera (2014, September 27). Azmin: ’Kita bekerja kuat setiap hari, bukan 100 hari pertama’. Selangor Kini. Diambil daripada http://bm.selangorku.com/59547/azmin-isu-pbt-sampah-jalan-raya-pendidikan-perlu-diselesaikan-segera/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Ahmad Kilani Mohamed (2003). Pengurusan Pendidikan di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Mahdzan, A. (1992). Evaluation of teaching attitude patterns of Malaysian academics. Akademika Journal of Southeast Asia Social Sciences and Humanities, 40(1): 51-68.

Amir Hasan Dawi (1999). Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Perak: Quantum Books.

Amir H., S., & Chin C., K. (2012). Sikap dan Amalan Murid Sekolah Rendah dalam Konsep Lestari. Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari 2012, 19-20 September 2012, Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam Pulau Pinang.

Arba’at Hassan & Mohd. Zaid Ismail (2011). The infusion of Environment Education (EE) in chemistry teaching and students’ awareness and attitudes towards environment in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3404-3409.

Azizi, M., Masitah, M. Y., Nazifah, S. I., Khaidir, A., & Noriati A. R. (n. d.). Hubungan Antara Tahap Pengetahuan, Sikap, Kesedaran Dengan Kepemimpinan Instruksional Pendidikan Alam Sekitar Dalam Kalangan Pengetua Di Negeri Kedah Dan Pulau Pinang. Diambil daripada http://www.medc.com.my/medc/journals/volume5/D%29%20Hubungan%20Antara%20Tahap%20Pengetahuan.pdf

Azizi, Y., Shahrin, H., Jamaludin, R., Yusof, B., & Abdul Rahim, H. (2007). Menguasai Penyelidikan dalam Pendidikan: Teori, Analisis & Interpretasi data. PTS Pendidikan.

Babbie, E. (2010). Research Methods for Social Work. Belmont, CA: Cengage/Brooks & Cole.

Bandura, Albert (1977). Social Learning Theory. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Belli, R. F., Smith, L. M., Andreski, P. M., & Agrawal, S. (2007). Methodological comparisons between CATI event history calendar and standardized conventional questionnaire instruments. Public Opinion Quarterly, 71(4): 603-622.

BERNAMA (2014, November 8). 91 mangsa ditempatkan di pusat pemindahan. Berita Harian Online. Diambil daripada http://www.bharian.com.my/node/16390

Chua, K.K. (2006). A methodology for FPGA to structured-ASIC synthesis and verification.

Colosi, L. (2006). Designing an Effective Questionnaire. Cornell University Cooperative Extension.

Dewan Bahasa dan Pustaka (1993). Mukaddimah Ibn Khaldun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). Asas Pembentukan Sekolah Lestari. Kuala Lumpur: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Pelajaran Malaysia & Institut Alam Sekitar dan Pembangunan.

Drs. Sahat Simamora (1984). Pengantar Sosiologi. Indonesia: PT. BINA AKSARA.

Ernita Dewi, 2011. Akhlak dan Kebahagiaan Hidup Ibnu Maskawaih. Jurnal Substantia, 13, 2.

Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2003). How to Design and Evaluate Research in Education (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Franz Magnis Suseno (2007). 13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19. Yogyakarta: Kanisius.

Frazier, Patricia, A., Tix, Andrew, P., Barron, & Kenneth, E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51(1): 115-134.

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

GPS Bestari (2017). SK Parit Gantong Lancar Bulan 3K. Diambil dari http://www.gpsbestari.com/berita/melaka/sk-parit-gantong-lancar-bulan-3k-1.639209

Imam Muslim (1980). Shahih Muslim. Terjemahan oleh H. A. Razak & H. Rais Lathief. Jakarta. Pustaka Al-Husna

Imam Nawawi (1996). Hadith 40. Terjemahan oleh Mustafa Abdul Rahman. Selangor: Dewan Pustaka Fajar

Halimatus Sa’diyah (2011). Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Ibn Miskawaih.  Tadris. 6, 267-279.

Kamaruddin Hj. Hussin (1995). Dinamika sekolah dan bilikdarjah. Kuala Lumpur. Utusan Publication and Distribution Sdn. Bhd.

Kementerian Kesihatan Malaysia (2018, 23 Julai). Situasi Semasa Demam Denggi, Zika dan Chikungunya di Malaysia. Diambil daripada http://www.moh.gov.my/index.php/database_stores/store_view_page/21/1019

Kementerian Kesihatan Malaysia (2013). Peningkatan Kes Denggi di Malaysia. Diambil daripada http://www.moh.gov.my/attachments/9001.pdf

Kementerian Kesihatan Malaysia (2014). Situasi Semasa Demam Denggi Di Malaysia Bagi Minggu 42 tahun 2014 (12 Oktober – 18 Oktober 2014). Diambil daripada http://www.moh.gov.my/index.php/database_stores/store_view_page/17/585

Kementerian Pendidikan Malaysia (2012). Program 3K. Diambil daripada http://www.moe.gov.my/v/program-3k

Lidwa Pusaka (n.d). Musnad Ahmad. Ensiklopedi Hadith.  Dicapai daripada http://app.lidwa.com/

Mahyuddin, A., & Maizura, M. Y. (2007). Satu kajian cabaran guru di sekolah pedalaman daerah Muar, Johor. Universiti Teknologi Malaysia. Eprints.utm.my.

Mardzelah Makhsin (2007). Sains Pemikiran & Etika. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Mohammad Apendy Issahak & Asrizal Aris (2014, November 7). Gelombang kedua. MyMetro. Diambil daripada http://www.hmetro.com.my/node/7239

Mohd Najib, A. G. (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Saad A., R. (2013, Mac 17). Konsep Kebersihan Islam Membentuk Masyarakat Yang Sihat. Berita Harian. Dipetik dari http://www.ikim.gov.my/index.php/ms/berita-harian/7358-konsep-kebersihan-islam-membentuk-masyarakat-yang-sihat

Morgan, David L. (1993). Successful focus group: advancing the state of the art. California: Sage Publication, Inc.

Noor Hisham Abdullah (Jun 2016). Peningkatan Kes Demam Denggi Dan Situasi Terkini Zika Di Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia. Kuala Lumpur

Noraini Idris (2010). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.

Nurul Hidayah, L. A., Haryati, S., & Seow, T. W., (2013). Pengetahuan Murid dan Perkaitan Ibu Bapa Terhadap Alam Sekitar: Satu Kajian Awal. Jurnal Teknologi, 64:1, 51-57

Osman Bakar, Azizan Baharuddin & Zaid Ahmad (2009). Tamadun Islan dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Othman Ab. Rahman, Salhah Abdullah & Sapora Sipon (2014). Sosiologi Dalam Pendidikan (EAS3113). Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Owens, L. K. (2002). Introduction to Survey Reserch Design. SRL Fall 2002 Seminar Series.

Postlethwaite, T. N. (2005). Educational research: Some basic concepts and terminology. Quantitative Research Methods in Educational Planning, 2-52.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2005). Buku panduan pengajaran dan pembelajaran nilai merentas kurikulum KBSR/ KBSM. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Rosidah Asmawi (2006). Kesedaran Nilai Amalan Kebersihan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Tesis Master. Diambil daripada Universiti Malaya. LB7 UM 2006 Rosa

Rozumah, B., & Shereen, Z. (2010). Using the 12-item general health questionnaire (GHQ-12) to assess the psychological health of Malaysian college students. Global Journal of Health Science.

Rusni Mohd Nor (2005). Perkaitan antara budaya sekolah dengan pencapaian akademik pelajar di Negeri Sembilan. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sabitha, M. (2006). Penyelidikan Sains Sosial: Pendekatan Pragmatik. Selangor: Edusystem Sdn Bhd.

Sabitha, M. (2006). Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Prentice Hall/ Pearson Malaysia.

Sayang Sabah (2016). SJK (C) Chi Vun, sekolah pertama lancar program ‘3K’, ‘SUDUT SISA SIFAR’. Diambil dari https://www.sayangsabah.com/sjk-c-chi-vun-sekolah-pertama-lancar-program-3k-sudut-sisa-sifar/

Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach (4th ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Seow Ta Wee & Indera Syahrul Mat Radzuan, (2010). Sikap Masyarakat Terhadap Program Kitar Semula: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat, Johor. Journal of Techno-Social, 2, 1.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1985). Sosiologi Pendidikan. Selangor: Heinemann (Malaysia) Sdn Bhd

Sharifah Zarina Syed Zakaria & Lilia Hashim (2009). A Study on Malaysia Primary School Science Education: Foundation for Environment Knowledge. The Social Sciences 4, 6, 604-609.

Sidek Mohd Noah. (2002). Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis: Sebuah Buku Mesra Pengguna. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Skager, & Weinberg. (1971). Fundamental of Educational Research: An Introductory Approach. London: Scott, Foreman and Company.

Suara Perak (2017).SK Tanah Hitam Juarai Program 3K. Diambil dari http://suaraperak.com/sk-tanah-hitam-juarai-program-3k/

Syed Arabi, I. (1993). Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tamby Subahan Mohd Meerah, Lilia Halim &Thiagarajan Nadeson (2010). Environmental Citizenship: What level of knowledge, attitude, skill and participant the student own? Procedia Social and Behavioral Science 2, 5715-5719.

Tan Pei San & Norzaini Azman (2011). Hubungan antara Komitmen Terhadap Alam Sekitar dengan Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar dalam Kalangan Pelajar Universiti. Jurnal personalia Pelajar, 14, 11-22.

Utusan (2014, November 8). Sampah pertanian punca banjir. Utusan Online. Diambil daripada http://www.utusan.com.my/berita/nasional/sampah-pertanian-punca-banjir-1.22156

Utusan (2016, 7 September). Kaitan Sampah dan Penyakit. Diambil daripada http://www.utusan.com.my/rencana/kaitan-sampah-dan-penyakit-1.379449

Utusan (2017, 14 Jun). Isu longkang ‘hantui’ penduduk Jalan Kemboja 15. Diambil dari http://www.utusan.com.my/berita/wilayah/melaka/isu-longkang-8216-hantui-8217-penduduk-jalan-kemboja-15-1.492942

Utusan (2017, Jun 16). Kes Denggi di Kedah Meningkat. Di ambil dari http://www.utusan.com.my/berita/wilayah/kedah/kes-denggi-di-kedah-meningkat-1.493728

Yoke Suryadarma & Hamad Hifdzil Haq (Disember 2015). Jurnal At-Ta’dib, Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali, Vol. 10, No.2, 361-381

Youtube (2015, April 29). [Old PSA] Tiada Aedes Tiada Denggi (2000s). Diambil dari https://www.youtube.com/watch?v=uo1Mul5KZUY

Zaini Ujang (2009) Minda Lestari: Pembangunan Negara dan Pemuliharaan Alam Sekitar. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
Published
2020-06-14
How to Cite
Mohd Yusoff, A. N., Mohd Ayup, M. T. and Majid, A. (2020) “Elemen Kerohanian dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah di Negeri Selangor Darul Ehsan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), pp. 119 - 127. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.428.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)