Tahap Pengamalan Kemahiran Pemikiran Sejarah Melalui Penggunaan Sumber Digital Sejarah dalam Pendekatan Flipped Classroom

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: pendekatan flipped classroom, sumber digital sejarah, kemahiran pemikiran sejarah

Abstract

Kajian berbentuk deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengamalan kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya iaitu kemahiran memahami kronologi, kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan kemahiran membuat rasionalisasi melalui penggunaan sumber digital sejarah dalam pendekatan Flipped Classroom. Kajian ini melibatkan seramai 32 orang murid Tingkatan Satu melalui teknik persampelan berkelompok dijadikan sampel kajian ini. Soal selidik yang diadaptasi yang telah disahkan oleh pakar penilai dalam bidang pendidikan sejarah dan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik dijadikan instrumen kajian ini. Data kajian ini telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel tak bersandar dan ujian MANOVA melalui perisian IBM SPSS versi 24. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap pengamalan kemahiran pemikiran sejarah dan kelima-lima konstruknya adalah sederhana. Selain itu, tahap pengamalan kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya juga berada pada tahap sederhana bagi murid lelaki dan perempuan walaupun hanya kemahiran memahami kronologi sahaja yang dilaporkan berada pada tahap tinggi bagi murid perempuan. Tambahan pula, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pengamalan kemahiran pemikiran sejarah dan kelima-lima konstruknya berdasarkan jantina. Implikasi kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan kepada guru-guru sejarah dalam merancang inovasi dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran sejarah sedia ada.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aidinopoulou, V., & Sampson, D. (2017). An Action Research Study From Implementing the Flipped Classroom Model in Primary School History Teaching and Learning. Educational Technology & Society, 20(1), 237-247.

Aktin, K. (2016). A Semiotic analysis on the Ultization of Historical Thinking Skills in Pre-School Period. Academic Journals, 11, 1335-1366.

Barton, K.C. (2018). Historical Sources in the classroom. Purpose and use. HSSE Online, 7(2), 1-11.

Bergamann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom. Reach Every Student in Every Class Every Day. Eugene: International Society of Technology in Education.

Cowgill II, D.A., & Waring, S.M. (2017). Historical Thinking: An Evaluation of Students and Teacher Ability to Analyze Sources. Journal of Social Studies Education Research, 8(1), 115-145.

Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39(8), 12-17.

Gaughan, J.E.  (2014). “The Flipped Classroom in World History”. The History Teacher, 47(2), 221-244.

Haydn, T., Arthur, J. & Hunt, M. (2001). Learning to Teach History in the Secondary School: A Companion to School Experience. London: Routledge Falmer.

Hazri Jamil. (2003). Teknik Mengajar Sejarah. Kuala Lumpur: PTS.

Hendry, J. (2007). Primary sources in K-12 education: Opportunities for archives. The American Archivist, 70(1), 114-129.

Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan Budaya Penyelidikan di Kalangan Guru di Sekolah: Satu Penilaian. Tesis Ijazah Kedoktoran, Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Lage, M.J., Platt, G.J., & Tregilia, M. (2000). Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment. The Journal of Economic Education, 32(1), 30-43.

Leicht, R.M., Zappe, S. E., Messner, J.I., & Litzinger, T. (2012). Employing the classroom flip to move lecture out of the classroom. Journal of Applications and Practices in Engineering Education, 3(1), 1-5.

Library of Congress. (2018). Using Primary Sources. Retrieved from https://www.loc.gov/collections/

Mohd Amin Embi & Ebrahim Panah. (2014). Overview of Flipped Learning. Centre for Teaching & Learning Technologies: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norul Haida Redzuan. (2012). Pembelajaran secara koperatif dalam kelas bahasa melayu. PENDETA: Journal of Malay, Language, Education and Literature, 3, 52-70.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd Ed). New York: McGraw Hill.

Overmyer, J. (2012). Flipped Classroom 101. Principal, 46-47.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2015). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Reisman, A. (2012). The “Document-based Lesson”: Bringing Disciplinary Inquiry into high School History Classroom with Adolescent struggling readers. Journal of Curriculum Studies, 44(2), 233-264.

Renuka Ramakrishnan, Norizan Esa & Siti Hawa Abdullah. (2014). Kesan Penggunaan Sumber Sejarah Digital Terhadap Kemahiran Pemikiran Sejarah. 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA 2014), 23-27 Ogos 2014, Alor Setar, Kedah Malaysia.

Rosy Talin, (2015). Historical Thinking Skills – The Forgotten Skills?. International Journal of Learning and Teaching, 7(1), 15-23.

Rozinah Jamaludin & Siti Zuraidah Md Isman. (2014). The use of a flipped classroom to enhance engagement and promote active learning. Journal of Education and Practice, 5(2), 124-131.

Strayer, J.F. (2012). How learning in an inverted classroom influence cooperation, innovation and task orientation. Learning Environment Reseach, 15, 171-193.

Tucker, B. (2012). The flipped classroom: Online instruction at home free class time for learning. Education Next Winter 12(1). Retrieved from: http://educationnext.org/the-flipped-classroom/

Westermann, E.D. (2014). “A Half-Flipped Classroom or An Alternative Approach? Primary Sources and Blended Learning”. Journal Educational Research Quarterly, 38(2).

Wilson, S.G. (2013). The flipped class: A method to address the challenges of an undergraduate statistics cource. Teaching of Psychology, 40(3), 193-199.

Wineburg, S. (1991). On the Reading of Historical Texts: Notes on the Breach between School and Academy. American Educational research Journal, 28(3), 495- 519.

Zamri Mahamod & Noor Syazwani Roni. (2013). Tahap kemahiran generik pelajar dalam pembelajaran kesusasteraan melayu. Jurnal Teknologi, 64(1), 17-23

Zurida Haji Ismail, Mohd Ali Samsudin & Ahmad Nurulazam Mohd Zain. (2005). Kesan pengajaran konstektual ke atas pencapaian pelajar dalam fizik. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 20, 43-52.
Published
2020-05-17
How to Cite
Kaviza, M. (2020) “Tahap Pengamalan Kemahiran Pemikiran Sejarah Melalui Penggunaan Sumber Digital Sejarah dalam Pendekatan Flipped Classroom”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), pp. 72 - 80. doi: 10.47405/mjssh.v5i5.419.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>