Kemahiran Pemikiran Sejarah Berdasarkan Murid Berbeza Tahap Arahan Kendiri

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: kemahiran pemikiran sejarah, arahan kendiri, mata pelajaran sejarah

Abstract

Kajian berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kemahiran pemikiran sejarah dan konstruknya iaitu kemahiran memahami kronologi, kemahiran meneroka bukti, kemahiran membuat interpretasi, kemahiran membuat imaginasi dan kemahiran membuat rasionalisasi berdasarkan murid berbeza tahap arahan kendiri. Kajian ini melibatkan seramai 865 orang murid tingkatan dua. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang diadaptasi, disahkan pakar penilai dan mempunyai kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel tak bersandar dan ujian MANOVA. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kemahiran pemikiran sejarah bagi murid tahap arahan kendiri tinggi adalah tinggi berbanding dengan murid tahap arahan kendiri rendah yang berada pada tahap sederhana. Selain itu, dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan min kemahiran pemikiran sejarah dan kelima-lima konstruknya berdasarkan murid tahap arahan kendiri. Implikasi kajian ini menyediakan sumber maklumat kepada para guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan menerapkan aplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan memupuk kemahiran arahan kendiri yang baik dalam diri murid.

Statistics
Abstract views: 364 , PDF downloads: 356

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beck, D. & Eno, J. (2014). Signature pedagogia: A literature review of social studies and technologies research. Computers in the Schools, 29, 70-94.

Izhab Ismail & Muhamad Zaid Ismail. (2018). Hubungan kemahiran pemikiran sejarah dengan amalan guru dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2018, 303-320.

Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan Budaya Penyelidikan di Kalangan Guru di Sekolah: Satu Penilaian. Tesis Ijazah Kedoktoran, Fakulti Pendidikan: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kaviza, M. (2019). Persepsi Terhadap Amalan Kemahiran Pemikiran Sejarah Dalam Kalangan Murid Berpencapaian Tinggi dan Rendah. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 6(1), 144-156.

Levesque, S.G. (2015). Developing historical consciousness and a community of history practitioners: a survey of perspectives history teachers’ across Canada. McGill Journal of Education, 50 (2-3), 389-412.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd ed). New York: McGraw Hill.

Ors, M. (2018). The Self Directed Learning readiness Level of the undergraduate students of midwife and nurse in terms of sustainability in nursing and midwife Education. Sustainabilitiy, 10 (3574), 1-14.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2016). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Dua. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Schunk, D.H, Journell, W., Alford, A., Watson, J & Belter, M. (2018). Self-regulated learning in the social studies classroom. In M.K. DiBenedeto (eds.), Connecting Self-regulated Learning and Performances with Instruction across High School Content Areas (pp.89-124). Springer International Publishing.

Sharifah Afida Syed Hamid, Azman Achutan Abdullah & Ginawati Raji (2004). Penerapan kemahiran pemikiran sejarah. Bahan Sejarah 2004. Retrieved daripada: https://www.sejarahmgcm.file.wordpress.com

Sharifah Nor Puteh, Nooreiny Maarof & Elisabeth Tak (2010). Student’s perception of the teaching of historical thinking skills. Pertanika: Journal Social & Humanities, 18(S), 87-95.

Tarchi, C & Mason, L, (2019). Effects of critical thinking on multiple comprehension. European Journal of Psychology of Education, 1-25.

Wineburg, S. (2001). Historical thinking and on the unnatural acts. Charting the future of teaching the past. Philadephia: Temple University Press.
Published
2020-04-26
How to Cite
Kaviza, M. (2020) “Kemahiran Pemikiran Sejarah Berdasarkan Murid Berbeza Tahap Arahan Kendiri”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(4), pp. 1 - 7. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i4.396.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>