Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirikal

  • Dayang Shobihah Abang Abai Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Mohd Daud Awang Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Ahmad Nasir Mohd Yusoff Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Arfan Ab. Majid Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Hadi Hamli Universiti Putra Malaysia (UPM), Kampus Bintulu, Sarawak
Keywords: usahawan asnaf, modal perniagaan, zakat, institusi zakat, pencapaian

Abstract

Bantuan modal zakat merupakan salah satu bentuk bantuan yang disalurkan oleh agensi zakat di Malaysia bagi membantu golongan asnaf melibatkan diri dalam dunia perniagaan seterusnya merubah kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Oleh itu, terdapat beberapa isu yang timbul seperti berlaku penipuan ke atas bantuan yang diberikan, kegagalan usahawan asnaf dalam perniagaan, serta modal yang tidak mencukupi. Oleh yang demikian, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti bentuk-bentuk bantuan modal yang disediakan oleh Institusi zakat serta mengenal pasti sejauhmanakah pencapaian bantuan modal membantu asnaf dalam perniagaan. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu menemu bual seramai 12 orang informan asnaf dan 5 orang pegawai zakat. Tema yang terhasil daripada persoalan pertama berkaitan dengan bentuk bantuan modal perniagaan ialah bantuan kemahiran, bantuan peralatan dan bantuan kewangan. Manakala tema yang terhasil daripada persoalan yang kedua iaitu pencapaian bantuan agihan zakat, adalah keluar dari kelompok asnaf dan berjaya menjadi pembayar zakat. Secara keseluruhannya hasil dapatan menunjukkan kajian yang dijalankan memuaskan tetapi perlu dipertingkatkan dari segi bantuan modal perniagaan dan pengurusan. Penyelidik berharap agar kajian yang dijalankan dapat membantu institusi zakat dalam mempertingkatkan agihan zakat kepada golongan asnaf serta mempertingkatkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Bantuan modal zakat merupakan salah satu bentuk bantuan yang disalurkan oleh agensi zakat di Malaysia bagi membantu golongan asnaf melibatkan diri dalam dunia perniagaan seterusnya merubah kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Oleh itu, terdapat beberapa isu yang timbul seperti berlaku penipuan ke atas bantuan yang diberikan, kegagalan usahawan asnaf dalam perniagaan, serta modal yang tidak mencukupi. Oleh yang demikian, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti bentuk-bentuk bantuan modal yang disediakan oleh Institusi zakat serta mengenal pasti sejauhmanakah pencapaian bantuan modal membantu asnaf dalam perniagaan. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu menemu bual seramai 12 orang informan asnaf dan 5 orang pegawai zakat. Tema yang terhasil daripada persoalan pertama berkaitan dengan bentuk bantuan modal perniagaan ialah bantuan kemahiran, bantuan peralatan dan bantuan kewangan. Manakala tema yang terhasil daripada persoalan yang kedua iaitu pencapaian bantuan agihan zakat, adalah keluar dari kelompok asnaf dan berjaya menjadi pembayar zakat. Secara keseluruhannya hasil dapatan menunjukkan kajian yang dijalankan memuaskan tetapi perlu dipertingkatkan dari segi bantuan modal perniagaan dan pengurusan. Penyelidik berharap agar kajian yang dijalankan dapat membantu institusi zakat dalam mempertingkatkan agihan zakat kepada golongan asnaf serta mempertingkatkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

Statistics
Abstract views: 757 , PDF downloads: 692

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Mahdzan Ayob. (1989). Perancangan dan Penilaian Projek Pembangunan. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka

Ahmad Fadzly Esa. (2016). LZS Sasar Kutipaan, Agihan Zakat RM645 juta. Berita Harian Online, 4 Februari.

Azman, Ab Rahman. Mohammad, Alias, Syed Mohd Najib, Syed Omar. (2012). Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues. GJAT. Vol 2(1), hlm 35-41

Fatimah Salwa Abd Hadi, Nurhanie Mahjom dan Zuriadah Ismail. (2014). Prestasi Bukan Kewangan dan Persepsi Usahawan Asnaf Zakat Terhadap Program Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat Produktif. Prosiding, International Conference on Masjid.

Fatimah Salwa Abd. Hadi, Nurhanie Mahjom, Azila Abdul Razak, Mohd Yahya Mohd Hussin dan Fidlizan Muhammad. (2015). Prestasi Usahawan Asnaf Zakat Terhadap Program Pembangunan Ekonomi di Lembaga Zakat Selangor. The Journal of Management and Science, Vol. 1 No. 1: 1-10.

Hairunnizam, W., Mohd Ali, M. N., & Sanep, A. (2005). Kesedaran membayar zakat: Apakah faktor penentunya? IJMS, 12(2), 171-189.

Hairunnizam, W., Sanep, A., & Radiah, A. K. (2009). Pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia: Mengapa masyarakat Islam tidak berpuas hati? Jurnal Syariah, 17(1), 89-112.

Imtiazi I.A. (2000), Introduction dalam: I.A. Imtiazi et al. (eds.), Management of Zakah in Modern Muslim Society, Jeddah: IRTI/IDB, pp. 11-28.

Kets de Vries & Manfred F.R. (1977). The entrepreneuriel personality: A person at the cross roads. Journal of Managerial Studies, 14(1), 34-57.

Lembaga Zakat Selangor (LZS) Laporan Pengurusan Zakat Selangor 2013. Selangor: Lembaga Zakat Selangor (2013)

Lembaga Zakat Selangor (LZS) Laporan Pengurusan Zakat Selangor 2012. Selangor: Lembaga Zakat Selangor (2012)

Lembaga Zakat Selangor. (2015). Program Pembangunan Ekonomi (Lembaga Zakat Selangor). Shah Alam: Lembaga Zakat Selangor.

Mannan, M.A. (2003). Public Sector Management of Zakat dalam Hannan S.A (eds.). Zakat and Poverty Alleviation. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau.

Rosbi bt Abd Rahman. (2011). Keberkesanan Skim bantuan modal Zakat Ke Arah Peningkatan Taraf Sosioekonomi Golongan Asnaf Fakir dan Miskin. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rossi, P.H., Lipsey, M.W & Freaman, H.E. (2004). Evaluation A Systematic Approach. Seventh edition. California: Sage Publishers, Inc.

Sanep, A., & Hairunnizam, W. (2004). Kesan prestasi agihan oleh institusi formal ke atas kepatuhan membayar zakat. Kertas kerja dibentangkan di Pascasidang SeminarKebangsaan Fakulti Ekonomi & Perniagaan, Kuala Lumpur.

Sanep, A., & Hairunnizam, W. (2005). Persepsi agihan zakat dan kesannya terhadap pembayara zakat melalui institusi formal. Jurnal Ekonomi Malaysia, 39, 53-69.

Sadeq, A.H.M. (1988). lslamic Perspective on Monetary and Fiscal Policies and Their lmplications on Economic Development. Analisis 3(1&2): 123-140

Sanep Ahmad. (2012). Membangun Keusahawanan Asnaf: Analisis Konsep Model Pemindahan Teknologi. Prosiding, Persidangan Kebangsaan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-7.

Suhaila Nadzri, Nur Shakina Mohd Sultan dan Nuzul Akhtar Baharudin. (2016). Kecenderungan Pelajar Asnaf dalam Menceburi Dunia Keusahawanan. Prosiding, 3rd International Conference on Management & Muamalah.

Xavier, John Antony.  (2000). Effective  Evaluation:  A  Practical  Guide.  Kuala Lumpur: National Institute  of  Public  Administration (INTAN).

Zainal  Abidin Arshad. (1992). Kemiskinan:  Kajian Keberkesanan Program-program Kerajaan di Perlis.  Tesis Sarjana  Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Published
2020-01-30
How to Cite
Abang Abai, D. S., Awang, M. D., Mohd Yusoff, A. N., Ab. Majid, A. and Hamli, H. (2020) “Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf dan Pencapaian Usahawan Asnaf di Malaysia: Kajian Empirikal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(1), pp. 93 - 99. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i1.353.
Section
Articles