Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam

  • Mohd Shukri Hanapi Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Wan Khairul Aiman Wan Mokthar Pusat Penataran Ilmu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Keywords: aplikasi, kaedah, hadith al-mawdu‘iy, penyelidikan, Islam

Abstract

Terdapat pelbagai penyelidikan yang telah dilakukan oleh para ilmuwan Islam, terutamanya ilmuwan Islam silam berhubung bidang-bidang yang mereka terokai seperti bidang akidah, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith, falak, falsafah dan sebagainya. Dalam menerokai bidang-bidang tersebut, mereka menggunakan pelbagai kaedah penyelidikan. Namun, kebanyakan kaedah penyelidikan itu masih belum dikaji orang untuk diaplikasikan sebagai kaedah penyelidikan Islam. Atas sebab itulah kajian ini bertujuan mengkaji salah satu kaedah penyelidikan yang digunakan oleh para ulama Islam silam, iaitu kaedah hadith al-mawdu‘iy. Persoalannya, apakah kaedah hadith al-mawdu‘iy itu? Bagaimanakah kaedah tersebut dapat diaplikasikan dalam sesuatu penyelidikan berkaitan Islam? Untuk menjawab semua persoalan ini, perbincangan dalam kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian utama. Pertama, mengenal pasti kaedah hadith al-mawdu‘iy yang digunakan oleh muhaddithin dalam menghuraikan hadith-hadith Rasulullah SAW; dan kedua, menganalisis kesesuaian pengaplikasian kaedah hadith al- mawdu‘iy tersebut dalam sesuatu penyelidikan berkaitan Islam. Sebagai hasilnya, kajian kualitatif ini mendapati kaedah hadith al-mawdu‘iy sesuai diaplikasikan dalam penyelidikan berkaitan Islam. Kesesuaian ini berdasarkan dua aspek iaitu aspek penarafan sumber data dan aspek penganalisisan data.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Abd al-Hadi, Abu Muhammad ‘Abd. al-Mahdi bin ‘Abd. al-Qadir. (1987). Turuq Takhrij Hadith Rasul Allah Salla Allah ‘Alayh wa Sallam. Kaherah, Mesir: Dar al-I‘tisam.

‘Itr, ‘Abd al-Rahman (1987). Ma‘alim al-Sunnah al-Nabawiyyah. Jordan: Dar al-Manar.

Abd al-Rahim, Abd al-Jalil. (1992). Al-Tafsir al-Mawdu‘iy fi Kaffatay al-Mizan. ‘Amman, Jordan: Dar al-Nafa’is.

Abu Zahw, Muhammad (1984). Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Ahmad ‘Aliy ‘Abd al-Rahim (2007). Tawdih ‘Ulum al-Hadith. Al-Zaqaziq, Mesir: Kuliyyah Usul al-Din wa al-Da‘wah, Jami‘ah al-Azhar.

Ahmad Hasyim, Muhammad Mahmud (1996). Dirasat fi Manahij al-Muhaddithin. Al-Zaqaziq, Mesir: Kuliyyah Usul al-Din wa al-Da‘wah, Jami‘ah al-Azhar.

Ahmad Haydar Muhammad Sadiq & Muḥammad Mahmud Abu Hashim. (t.th.). Dirasat fi Manahij al-Muhaddithin. Al-Zaqaziq, Mesir: Kuliyyah Usul al-Din wa al-Da‘wah, Jami‘ah al-Azhar.

Ahmad Haydar Muhammad Sadiq (2006). Ghayth al-Mugith fi Mustalah al-Hadith. Al-Zaqaziq, Mesir: Kuliyyah Usul al-Din wa al-Da‘wah, Jami‘ah al-Azhar.

Al-Asyrafiy, Hayfa’ ‘Abd al-‘Aziz. (2014). Al-Syarh al-Mawdu’iy li al-Hadith al-Syarif: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah. Kaherah, Mesir: Dar al-Salam.

Al-Farmawiy, ‘Abd al-Hayy. (1977). Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu‘iy. Kaherah, Mesir: Al-Hadarah al-‘Arabiyyah.

Al-Khalidiy, Salah ‘Abd al-Fattah. (2001). Al-Tafsir al-Mawdu‘iy Bayn al-Nazariyyah wa al-Tatbiq Dirasah Nazariyyah wa Tatbiqiyyah Murafaqah bi Namazij wa Lata’if al-Tafsir. ‘Amman, Jordan: Dar al-Nafa’is.

Al-Syarman, Khalid Muhammad Mahmud. (2010). Al-Ḥadith al-Mawdu‘iy: Dirasah Ta’sīliyyah Tatbiqiyyah. Hamman: Dar al-Furqan li al-Nasyr wa al-Tawzi‘.

Al-Umariy, Akram Diya’. (1993). Buhuth fi Tarikh al-Sunnah al-Musyarafah. Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa Hikam.

Al-Zayyan, Ramadan Ishaq. (2002). Al-Hadith al-Mawdu’iy Dirasah Nazariyyah. Majallah al-Jami‘ah al-Islamiyyah. Jilid 10, Bil. 3, hlm, 207-248.

Mahmod Zuhdi Abd. Majid (2009). Aplikasi Kaedah Usul Fiqh Dalam Penyelidikan. Siri Kertas Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV). Pulau Pinang: ISDEV, Universiti Sains Malaysia.

Mohd Shukri Hanapi (2013). “Aplikasi Kaedah Mufassirin Dalam Penganalisisan Data Penyelidikan Berkaitan Islam”, kertas kerja yang dibentangkan di The 7th ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC2013), anjuran Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang, di Dewan Persidangan Universiti (DPU), USM, Pulau Pinang, pada 9-10 Disember.

Mohd Syahmir Alias (2014). Konsep Saintifik Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam: Analisis Pemikiran Ibn Al-Haytham. Disertasi Ijazah Sarjana Pengurusan Pembangunan Islam yang diserahkan kepada Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. Telah diterbitkan.

Muslim, Mustafa. (1997). Mabahith fi al-Tafsir al-Mawdu‘iy. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Nor Hanani Ismail (2015). Kaedah Naqd Hadith Sebagai Kaedah Penentu Kesahan Data Bagi Penyelidikan Berkaitan Islam. Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang diserahkan kepada Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia. Tidak diterbitkan.

Nur Ilani Mat Nawi (2012). Aplikasi Algebra Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam. Disertasi Ijazah Sarjana Pengurusan Pembangunan Islam yang diserahkan kepada Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. Tidak diterbitkan.

Shahir Akram Hassan (2009). Kaedah Pengumpulan Hadith: Satu Kaedah Pengumpulan Data. Disertasi Ijazah Sarjana Pengurusan Pembangunan Islam yang diserahkan kepada Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. Telah diterbitkan.

Shahir Akram Hassan (2014). Aplikasi Kaedah Penaakulan Mantik Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam. Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang diserahkan kepada Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia. Tidak diterbitkan.

Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin (2014). Aplikasi Proses Penfatwaan Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam. Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang diserahkan kepada Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia. Tidak diterbitkan.

Zahri Hamat & Zul-kifli Husin (2008). “Kualiti Responden dalam Penyelidikan: Tinjauan Awal Kes Periwayatan Hadith”, kertas kerja yang dibentang dalam Seminar Pengurusan Pembangunan Islam II: Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam, anjuran Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), 6 Februari.
Published
2016-06-22
How to Cite
Hanapi, M. S. and Wan Mokthar, W. K. A. (2016) “Pengaplikasian Kaedah Hadith Al-Mawdu‘iy Dalam Penyelidikan Berkaitan Islam”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 1(3), pp. 132 - 142. doi: 10.47405/mjssh.v1i3.23.
Section
Articles